سەد بەهار بەشوێن مارکس دا

 

سەد بەهار بەشوێن مارکس دا
بە بۆنەی
ساڵیادی مەرگی مارکس

مصلح ڕێبوار؛ مارسی 1983

See More

سەد بەهار بەشوێن مارکس دا

مصلح ریبوار؛ مارسی 1983

هاوڕێ؛

هۆزان؛

مەزن؛

رابەر؛

هاوڕێ مارکس!

سەد بەهاره بەجێت هیشتوین.

سەد بەهاره،

سەدبەهاری پڕله هەڵس و کەوت و خەبات؛

کەوا سیمای دلیرانەت؛

پیری پسپور!

گەشترین و روونترین ئەستیرەمانه

بەرەو ئاسۆی گەش و روونی سوسیالیسم

بەرەو ئاوات؛

***

زۆر لەمێژه

ئاڵای پیرزی بیر و ڕات

کەوتوەته سەر شان و باهووی

پرولیتاریای جیهانی

کەوتوەته دەستی لیزانی پالەوانی بیر و باوەر

هاوڕێی پیشرەوی جه نگاوەر

هاوڕێ لێنین!

***

هەرچەند، ئەوا ماوەیەکه،

گەردی زەردی

نەشەکاوەیي لەمێژین

نیشتوەتەسەر

ئەو ئاڵا سوورەی تۆ و لێنین

بەڵام ئەمڕۆ

کەوا دیسان

سەراسەر کۆمەڵی جیهان

وەک خاکەلێوه

لێواوە

به تەوژمی شۆڕشی پرولێتێری

گەردی زەردی هەلپەرستي

له ئالاکەت دەتەکێنین

چەنای چەن سال، پاش تۆ و لێنین

ئاڵای سووری بیر و باوەڕی پیرۆزتان

دەشەکینین!

بەهاری سال

به گوڵی ئاڵ

به گوڵی ئاڵی ئاڵای سوور

دەنەخشێنین!

هاوڕێی هۆزان!

ئیمه، هەمان

هاوڕێیانی مانیفیستی کومونیستین!

ئێمه، هەمان

هاورێیانی مانیفیستی کومونیستین

این نمایش “بیعت گیري”، مادون تحریم است!

 

آری، این کارناوال اوائل اسفند کە عوامل رژیم اسلامی سرمایە، آنرا “انتخابات” مینامند، چیزی جز بیعت گیري اسلامی نیست. اخیرا، دیگر تلاشی هم در بەروزکردن و فرم مدرن دادن بەآن هم نمیکنند و صرفا، از “امت”شان بیعت میخواهند! درست مانند اسلاف پیشاسرمایدداري کە چەعرض کنم؛ عشیرەمأبشان، میخواهند “امت” بە دست-بوسشان برود!

رژیم اسلامی، دیگر از چشم سرمایەی امپریالیستي هم، کە روزگاری آنان را علیە کمونیزم و برای دریدەترین نوع استبداد و کشتار مخالفان میخواستند، افتادەاند؛ بنابراین، دورنمینماید روزیکە از اریکەی قدرت بەزیر کشیدەشوند؛ باشد کە این بار، رهائی سوسیالیستي، سرانجام این حرکت باشد و جنبش کارگری آگاهیکە هم اکنون، از هفت تپە و فولاد و تهران کرفتە تا میدان تحریر بغداد و تا بیروت و پاریس و سانتیاگو و … سراسر این جیان استبداد زدەی سرمایە، در میدان است، قدرت شورائی را و پایان سلطەی هرج و مرج فاشیستي سرمایە را ندا دهد.

و کوتەبین و تیرەروز، آنانکە سرنوشت سیاسي خودرا بە این جانیان آشکار گرە میزنند!

 

دست خستە

 
دست خستە
دست خستە، بر شکم سیراست!
ضرب المثل
شرم برتو ای تاریخ فرتوت
تا کی آخر،
روی شکم گرسنە بگذاریم
              دستان خستە را؟؟
***
از بحرانهایشان دادشان بە هواست؛
زندگی ارزان است و زندگانی کردن، گران!
….  ////  ….
بهشتی براین زمین بەپا داشتەام
و چرخ کردگارم در مشت؛
اما چرخ سرنوشتم، دورتراز پیش!!
***   ***
کشتند “دعا’ را،
          هزار آرمان و آرزو را
                و “ندا” را…
           هزار زمزمە و نجوا را …
               “ویکتور خارا”، “جو هیل” را
                  کشتند “چە گەوارا” را….
کجا غرق شرم و خیس عرق خجالت شدی
                     ای پیر فرتوت تاریخ!
تا چند عقب-عقب،
          تا رفیق مارکس فریادم کند:
          “گل همینجاست؛ همینجا برقص!”
***   ***
شرم، آری شرم برتو؛
             ای تاریخ فرتوت!
تاکی، آخر،
          روی شکم گرسنە بگذاریم
                    دستان خستەرا؟؟!!

ول کن نیستیم!