ژینا، نمردی؛ رمزی تو!


زن زندگی آزادی” را

آواز دادی، تو، رسا

آوای تو، شد یکصدا

از قلبهای شعلەور

زنها و مردا، همصدا؛   

                بانگ: زن و آزادي را

                زن، زندگی، آزادي را؛

زلف بەخون آغشتەات

با طرەی افشان، رها

پرچم شدە مارا همە

همراە صد، هزار آوا

آوای سرخ مرد و زن

گستردە تا هر بیکران

شهرا و کشورهای دور

از  قلبهای آتشین

بغض فروخفتە

و خشم

                 جوش و خروش بی امان؛

من گریەکردم، گرم گرم

        همراە مادر؛ همرە

آن سوگواران همە

دامن-فشان بر خاک تو

آرامگاە تازەات

                                            بشنو تو بانگ-آوای ما:

                                                    “نمردەای؛ ژینای ما”

                                 “رمزی شدی؛ رمز قیام

تو، بر ستم؛ بر قلدري

                             چون پرچمی آلالەگون

افشان باد

                                                                چون رمزی از

                                                                    “زن، زندگي، آزادگي”!

چون رمزی از

“زن، زندگی، آزادگي”!

آزادگي!

آزادگي…