سه د به هار به شوین مارکس دا

مصلح ریبوار؛ مارسی 1983

هاوری؛
هوزان؛
مه زن؛
رابه ر؛
هاوری مارکس!
سه د به هاره به جیت هیشتوین.
سه د به هاره،
سه د به هاری
پرله هه لس و که وت و خه بات؛
که وا سیمای دلیرانه ت
– پیری پسپور-
گه شترین و روونترین ئه ستیره مانه
به ره و ئاسوی گه ش و روونی سوسیالیسم
به ره و ئاوات؛
***
زور له میژه
ئالای پیروزی بیرورات
که وتوه ته سه ر شان و باهووی
پرولیتاریای جیهانی
که وتوه ته ده ستی لیزانی پاله وانی بیر وباوه ر
هاوریی پیشره وی جه نگاوه ر
هاوری لینین!
***
هه رچه ند، ئه وا ماوه یه که
گه ردی زه ردی
نه شه کاوه یی له میژین
نیشتوه ته سه ر
ئه و ئالا سووره ی تو و لینین
به لام ئه مرو
که وا دیسان
سه را سه ر کومه لی جیهان
وه ک خاکه لیوه
لیواوه
به ته وژمی شورشی پرولیتیری
گه ردی زه ردی هه لپه رستی
له ئالاکه ت ده ته کینین
چه نای چه ن سال پاش تو و لینین
ئالای سووری بیر و باوه ری پیروزتان
ده شه کینین!
به هاری سال
به گولی ئال
به گولی ئالی ئالای سوور
ده نه خشینین!
هاوریی هوزان
ئیمه هه مان
هاوری یانی مانیفیستی کومونیستین!
ئیمه هه مان
هاوری یانی مانیفیستی کومونیستین!