این نمایش “بیعت گیري”، مادون تحریم است!

 

آری، این کارناوال اوائل اسفند کە عوامل رژیم اسلامی سرمایە، آنرا “انتخابات” مینامند، چیزی جز بیعت گیري اسلامی نیست. اخیرا، دیگر تلاشی هم در بەروزکردن و فرم مدرن دادن بەآن هم نمیکنند و صرفا، از “امت”شان بیعت میخواهند! درست مانند اسلاف پیشاسرمایدداري کە چەعرض کنم؛ عشیرەمأبشان، میخواهند “امت” بە دست-بوسشان برود!

رژیم اسلامی، دیگر از چشم سرمایەی امپریالیستي هم، کە روزگاری آنان را علیە کمونیزم و برای دریدەترین نوع استبداد و کشتار مخالفان میخواستند، افتادەاند؛ بنابراین، دورنمینماید روزیکە از اریکەی قدرت بەزیر کشیدەشوند؛ باشد کە این بار، رهائی سوسیالیستي، سرانجام این حرکت باشد و جنبش کارگری آگاهیکە هم اکنون، از هفت تپە و فولاد و تهران کرفتە تا میدان تحریر بغداد و تا بیروت و پاریس و سانتیاگو و … سراسر این جیان استبداد زدەی سرمایە، در میدان است، قدرت شورائی را و پایان سلطەی هرج و مرج فاشیستي سرمایە را ندا دهد.

و کوتەبین و تیرەروز، آنانکە سرنوشت سیاسي خودرا بە این جانیان آشکار گرە میزنند!

 

دست خستە

 
دست خستە
دست خستە، بر شکم سیراست!
ضرب المثل
شرم برتو ای تاریخ فرتوت
تا کی آخر،
روی شکم گرسنە بگذاریم
              دستان خستە را؟؟
***
از بحرانهایشان دادشان بە هواست؛
زندگی ارزان است و زندگانی کردن، گران!
….  ////  ….
بهشتی براین زمین بەپا داشتەام
و چرخ کردگارم در مشت؛
اما چرخ سرنوشتم، دورتراز پیش!!
***   ***
کشتند “دعا’ را،
          هزار آرمان و آرزو را
                و “ندا” را…
           هزار زمزمە و نجوا را …
               “ویکتور خارا”، “جو هیل” را
                  کشتند “چە گەوارا” را….
کجا غرق شرم و خیس عرق خجالت شدی
                     ای پیر فرتوت تاریخ!
تا چند عقب-عقب،
          تا رفیق مارکس فریادم کند:
          “گل همینجاست؛ همینجا برقص!”
***   ***
شرم، آری شرم برتو؛
             ای تاریخ فرتوت!
تاکی، آخر،
          روی شکم گرسنە بگذاریم
                    دستان خستەرا؟؟!!

ول کن نیستیم!

 

آقای “رهبر” “عزیز”

 

بەڕێزە گیانبازیتان…

 

     سروودێک

بە دەنگی

کاڵێ ئاتەشي

خەمی مەرگی ئێوەمان

نایە سەرشانی کێوەکان

کێوەکان ڕمان

بەڕێزە گیانبازیتان

لەو ڕێبازەی خۆی بەڕێزە؛

ڕێی ڕزگاريیە!

رزگاریبەخشی ئینسان

بۆ سوسیالیزم؛

بۆ ئازادي یەکجاريیە!

خەمی ئێوە تووڕەیي و قین

                       خەمی ئێوە ئەوژم و تین

خەمی ئێوە، تین بوو،

هێز بوو،

بۆ پێشی بردین…

بەری بەیانی ئازادي

دڵان هەموو لانکی شادي

یادتان دەکەین

لە بەر-بەیانی شادی ئازادي (٢)

ئازیزترین پێشڕەوان

ورە و بێباکیتان

سامی مەرگی تێکشکاند

مەرگی بێباکانەتان

زەبوونی سەرکوتکەرانی

ئاشکرا زڕاند

قەڵای بیر و باوەڕتان

ئیرادەی پتەوی ئێمەی

بە هەموو نواند

بەری بەیانی ئازادي

دڵان هەموو لانکی شادي

یادتان دەکەین

لە بەر-بەیانی شادی ئازادي (٢)

خیابان و کووچەی شاران

شەپۆل-شەپۆل،

دەریای خەباتی لێ مۆنج دەدا

هەر سەنگەرێکی بەرزی کێوان

ئآڵایەکی سوورە،

بە یادی ئێوە هەڵکرا…

هاواری زیندانەکان

پەردەی شەوی ڕەش لادەدا

شەوگار شەق دەکا…

بەری بەیانی ئازادي

دڵان هەموو لانکی شادي

یادتان دەکەین

لە بەر-بەیانی شادی ئازادي (٢)