این نمایش “بیعت گیري”، مادون تحریم است!

آری، این کارناوال اوائل اسفند کە عوامل رژیم اسلامی سرمایە، آنرا “انتخابات” مینامند، چیزی جز بیعت گیري اسلامی نیست. اخیرا، دیگر تلاشی هم در بەروزکردن و فرم مدرن دادن بەآن هم نمیکنند و صرفا، از “امت”شان بیعت میخواهند! درست مانند اسلاف پیشاسرمایدداري کە چەعرض کنم؛ عشیرەمأبشان، میخواهند “امت” بە دست-بوسشان برود!

رژیم اسلامی، دیگر از چشم سرمایەی امپریالیستي هم، کە روزگاری آنان را علیە کمونیزم و برای دریدەترین نوع استبداد و کشتار مخالفان میخواستند، افتادەاند؛ بنابراین، دورنمینماید روزیکە از اریکەی قدرت بەزیر کشیدەشوند؛ باشد کە این بار، رهائی سوسیالیستي، سرانجام این حرکت باشد و جنبش کارگری آگاهیکە هم اکنون، از هفت تپە و فولاد و تهران کرفتە تا میدان تحریر بغداد و تا بیروت و پاریس و سانتیاگو و … سراسر این جیان استبداد زدەی سرمایە، در میدان است، قدرت شورائی را و پایان سلطەی هرج و مرج فاشیستي سرمایە را ندا دهد.

و کوتەبین و تیرەروز، آنانکە سرنوشت سیاسي خودرا بە این جانیان آشکار گرە میزنند!