سەد ساڵە، سەد ئەیار

 

سەد ساڵە، سەد ئەیار

بەبۆنەی یەکی ئەیار، ڕۆژی جیهاني کرێکارەوە؛

ساڵی  ١٩٨٦

سەد ساڵە
ژینى سەوز
بە ئاڵاى ئەیارم خشاوە
هەشسەد و هەشتا و شەش
لە یەکى ئەیارا
پرِگەرووى “شیکاگۆ”
خرۆشام:
      بەسیەتى برسیەتى و کۆیلەیەتى!
خرۆشام:
ئازادي!
خرۆشام:
      خاک سەوزبێ و ئاسۆ سوور
      ئاسمان با پرِبێ لە ئاوازى شادي!
خرۆشام،
رۆستەم بووم
کاوە بووم
ئاشیل و پرۆمتە و فەرهاد بووم،
ئیسپارتەکووس من بووم!
*
رۆستەمم
رۆستەمێک وەک ئەسفەندیار،
پۆڵاپۆش
بە پۆڵاى یەکیەتى ئەیار
ئاشیلم،
ئاشیلێک پاژنەشم پۆڵا
کە پاژنە بۆشەکەى تەفرەقەم دانا
کاوەم من،
کاوەیەک ئاڵا هەڵکردوو،
نەک هەر تۆڵەى رۆڵە،
تۆڵەى گشت کردوو!
پرۆمتەم
ئاگرم هێنا بۆ بەشەر
هیچ خوایەک ناتواتێ ببێ بە لەمپەر!
ئیسپارتەکووسێکم لە خاج دابەزیوو،
ئاگرم،
بەربوومە دنیاى دارِزیو!
*
سەد ساڵ بوو
کە “باستیل
پێشێلى هێرشى من ببوو:
ئەستێرەى “کۆمۆن“م
دەمێک بوو هەڵببوو
هەشسەد و هەشتاو شەش
یەکى مانگى ئەیار
بێ ترس لە کوشتار
بێ خورپە لە ئیعدام
خرۆشام: ئازادي!
لە نوورى کازیوەى ئەیارا،
لە زەردەى بەیاني ژێردارا،
خرۆشام: یەکیەتیم؛ ئازادیم، بۆ هەژار
ئابڵۆقەى ئاگرم؛ برووسکەم؛ بۆ ستەم، بۆ نەیار!

***
لە زەردەى کازیوەى ژێردارا
پێنج کەس بوون
پێنج چاوى خۆرەتاو،
با لەبیرنەچنەوە
“شپیس”
“ئەنگل”
“فیشەر” و
“پارسونز” و “فیەڵدێن”
پێنج کەس بوون،
پێنج ئاڵا
پێنج سروود،
پێنج دەنگى بانگەواز…
بانگەواز…
بانگەواز…
بانگەواز…
بە هەنگاوى بلَیند
سنوورى دەهارِى
ئۆقیانووس، شاخى بەرز،
نەبوونە دیوارى
بانگێشتى رزگاري.
پریشکى شیکاگۆ
بوو بەگرِ
گرِێکى دنیاگر…

***

سەد ساڵە
سەد ئەیار
ژینى سەوز
بە ئاڵاى ئەیارم خشاوە…
“مکزیکۆ”
تا ” لەندەن”
تا “تۆکیۆ”
“ئیسکاتلەند”، تا “گدانسگ”،”سۆ ڤە تۆ”
تا “تاران”،
تا ئێرە
کوردستان!
*
لە کوردستان
پۆل پۆل پوورەم
پۆنگ-خواردووە
لە کارخانە و کوورە و کارگاو
لە مەیدان و بازارِى شار
لەم رۆژى یەکى ئایارا
شەپۆلێکم
لە دەریاى بەرینى کارا
دەستم لە دەست
هاوزنجیرانى هاو مەبەست
سەرم لە رێز
هاو چارانى بێ ئەژمارا
لەم رۆژى یەکى ئایارا،
“ئەى ئەو کەسەى وا نامناسی”!
“ئەى ئەوکەسەى وا نامناسی
یا دەمناسى و خۆت گێلدەکەى”،
بەلآم ، کاتێک بیرى گیرفان،
گیرفانى پرِ
ئەکەیتەوە،
خێرا
بیرى بازووى منى بەرگ شرِ
ئەکەیتەوە
تۆ نامناسى و
من دەتناسم
لە قرچەى گەرماى هاوینا
بارى قورسى سەر شانم تۆى!
لە سەرما و سۆڵەى زستانا
کوا نوورى کوژاوەى ماڵم تۆى!
کە دەست بەتاڵم و بێکار
هیچم نییە لە گیرفانا
ژان و برک و خۆشینى مناڵم تۆى!
لە مەشخەڵانى شۆرِشى کوردستانا
سەرداوێن بۆ زاڵم تۆى!
ئاڵاى سوور من،
ئاڵاى شۆرِ تۆى!
ئازادى ئازادى منم
زنجیرى پێى ئازادى تۆى!
دڵداري مەم و زین منم
دڵپیسي بەکرە شۆفارى مەرگەوەر تۆى!
عەشقى نەمرى فەرهاد منم،
دەمەتەشوێى فەرهاد-کوژ تۆى!
*
لێرەوە
تا “گدانسک”
هەتا “سۆ وە تۆ”
پێکدەگەن
لێک دەگەن
دەنگى من بە کۆ
“ئەجۆشێ؛
ئەخرۆشێ؛
کۆمەڵ رێک ئەخا”
هەر هەستاو
دەیبینى
کۆیلەتي رووخا!”
لە یەکى ئایارا
دەنگم دەنگێکە،
بۆ هەژارى بێجەژن،
جەژنم جەژنێکە
ماڵ بە ماڵ، ئەگەرِێم
چى ماڵى هەژار
پیرۆزبێ
یەکێتى و
جەژنەکەى ئەیار!!
1386

منھم شکنجە شدم!

نیم سدە پیش از این، رژیم سلف این بربریت اسلامی سرمایە، مرا ھم بە قزل قلعە برد و شکنجە کرد. رژیم ستمشاھی سرمایە ھم کە فرش قرمزی از خون شکنجەشدگان و بەخون خفتگان پیش پای این خلف اسلامی خود پھن کرد، ھدف این دادخواھی ھست! وچرا نە؛ ابوغوریبھا، گوانتاناموھا، گولاکھا و ھمەی ستمکدەھا و شکنجەگاھھای محافظ این نظام، در سراسر جھان، ھمگی باید جوابگو باشند!

زندەباد اسماعیل بخشی و عزمش استوار کە صدای  شکنجەشدگان را، در بالاترین سطح، بانگ آواز داد تا آغاز پایانی باشد بر این بربریت سرمایە کە نە تنھا مرا و اورا کە ستارھا، ژالەھا، خسروھا، اشرف ھا، جمیلە بوپاشاھا، عزیزالحاجھا و ھزاران دیگر را دراین جھان سرمایە زدە، فریاد میزند؛ باشد کە بشارت آزادی و آسودگی از نکبت سرمایە و از سیستم ستم پیشەاش آغاز خیزی تازە  را تجربە کند!

ترور وحذف فیزیکی محکوم است

متأسفم کە چنین بدیھیاتی باز لازم بەتکرار است!

چند روز پیش، با پخش یک ویدئۆ، شخصی بانام شۆڕش خۆراسانە کە در ویدئۆ ابوبکر ھم خطاب میشود، مطرح کردە کە سالھا پیش، مسئولانی از یگ شاخەی مسروقەی کۆمەڵە، درصدد ترور و حذف فیزیکی مخالفانشان بودەاند! بازھم متأسفانە، نە تازە بود و نە غیر منتظرە! چنین اقدامات شنیعی کە نتیجەئی جز رسوائی ھم برای گردانندگانشان نداشتە، سابقا ھم روی دادە و ظرفیت آلودگی گرایشھای ناسێونالیستی را، ھمچون موارد مشابە میان جریانات ناسیونالیستی کردستان ھمساێە و ھمچنین حزب دمکرات، بار  دیگر، بەنمایش گذاشت.

آنچە میماند، رسواکردن بیشتر  و فشار بیشتر بر این جریانات است کە اولا ابعاد این ماجرا را روشنتر نمایند و مسئولان این رسوائیھارا بیشتر افشا کردە بە قضاوت جامعە بسپارند و ثانیا بە ھواداران آنان، ھشدار مجدد دھیم گە ناسیونالیسم، بەویژە در شکل باندھای مسلح، چە ظرفیتھای شنیعی برای حذف جنایتکارانەی مخالفان سیاسی و حتی خود این ھواداران (در صورت طرح ھرگونە اندشەی آزادانەئی) دارند؛ و اینکە ھیچگونە خام اندیشی از نوع امید بە ھرگونە رھائی در پیروی از این جریانات رسوا، دیگر پذیرفتە نیست و از شریک بودن آنان دراین مسئولیت شرم آور، بەخصوص پس از این افشاگریھای اخیر، کم نمیکند!

دیماە ٩٧، ژانویەی ٢٠١٩

مصلح رێبوار