میمونای آدم-نما؛ شعری برای ترانه

میمونای آدم نمام
رئیس دارن
(شاهی، پریزیدنتی، چیزی)
یه ‌نرٌه- میمونٍ یوغورتر از همه

و در کل، میمونای نر بر ماده‌ها مسلطن؛
اما اونا
هیچوخ ماده‌هاشونو سنگسار نمیکنن…

***
وقتی رئیس حالش گه- مرغی میشه ‌واویلاس؛
کله‌ی هرکدوم رو که
جلوش سبز بشه
‌میشکنه!
اما هنوز
این میمونا
زندون و اعدام ندارن
خیلی هم مونده ‌تا اونام
کوره‌ی میمون سوزی اختراع کنن

***
میمونای آدم نمام سرزمینشونو می پان
سرش با میمونای همسایه ‌دعوا دارن
بزن بکش راه‌میندازن
اما اونا
هنوز پاسپورت و گلوله‌کشف نکردن!

***
میمونای آدم نمام
به‌پیراشون اهمیتی نمیدن
ماده‌هاشونم همیشه
بچه-بغل
دنبال غذا میدون.
اما هنوز
عقلشون قد نداده ‌که
میشه ‌بچه‌ها رو فروخت!
آخه‌اونا
هرچی باشه‌
آدم که ‌نیستن؛ میمونن
ناموس و غیرت ندارن
سرٍ ماده‌هاشون، هیچوخ، جنگ ندارن
هیچ از تمدن سرٍشون نمیشه ‌که؛
نمیدونن که ‌میشه ‌از کارٍ اونای دیگه ‌زندگی کرد؛
میشه ‌همه‌چیز رو فروخت؛
بچه‌ها رو، عشق رو، سکس رو،
آفتاب رو، کنار دریا رو،
جاهای خوش آب و هوا رو
خودٍ آدم- بزرگارو
همه‌ی این چیز- میزا رو میشه ‌فروخت و
به ‌اوجٍ
فرهنگ و تمدن رسید
مصلح ریبوار

در دقاع از حق کودکان؛ حق آموزش به زبان مادری

در آستانه ی اول مهرو بازشدن مدارس، به جاست که احزاب و سازمانها درباره ی آموزش و پرورش و سیاستهای ناظر بر آن مینویسند و به نقد سیاستهای ضد آموزش این رژیم مدافع سرمایه میپردازند. آنجه در نقدهای موجود کمتر اشاره میشود یا اصلا نمیشود، زبانهای مادری است.
ضرورت آموزش به زبان مادری اینک جزو بدیهیات است؛ در برنامه ی همه ی احزاب، حتی غیر جپ و حتی قانون اساسی کذایی رژیم هم آمده است. رژیم آنرا اجرا نمیکند زیرا با سیاستهای ضد مردمی و ضد آزادیش در تناقض است.
سخن اینجاست جرا ما، در تبلیغات روزمره، به خصوص در جنین مناسبتهایی، برآن تاکید نمیگذاریم. آموزش به زبان مادری یکی از ابتدایی ترین و مسلم ترین حقوق هر کودک است. اگر ما بگذاریم که این شعارمان در برنامه های حزبی خاک بخورد، ناسیونالیستها آنرا در کرنا میکنند و آنرا وسیله ی مسمومیت ناسیونالیستی مردم مینمایند. احزاب کمونیستی اکنون فرصت خوبی دارند که به مثابه ی مدافع این حق مسلم نظرات و برنامه های خود را که خیلی جدی تر و واقعی تر از برنامه های ناسیونالیستها ست، برای مردم توضیح دهند، کارگران فعال و کمونیست را با آن مسلح کنند، ریاکاری نه تنها ناسیونالیستهای رنگارنگ بلکه رژیمی را هم که بعد از سه دهه قدرت جناحهای رنگارنگش، همواره آن وعده ی سر خرمن قانون اساسیش را به ریشخند گرفته و جز سرکوب و جز پامال کردن این حق کودکانی که زبان مادریشان زبانی جز فارسی است، را مد نظر نداشته است، افشاء نمایند.
مصلح ریبوار
Jm.rebwar@gmail.com
www.rebwar.nu