خروش خیابان!

ترجمەئی آزاد از یکی از سرودەهای کردي پیشین

برای قیام مردم خوزستان و …

این ترجمە، هماهنگ با همان ملۆدی سرود کردي تنظیم شدە

و دست یک گروە موسیقی رامیبوسد کە آجرائی

بە همان پرشوری اجرای کردي، یا حتی بهتر از آن، عرضەنماید؛

اینهم لینک سرود کردي (روی نام سرود، بر پیشانی تصویر ، کلیک کنید) :

((((((((((((((()))))))))))))))))

خیابان خروشیدەاست

برپا و زندە

هزار دست و پیکر

نماد و

رمز خیزش براین بردگي

خیابان سنگر است

خیابان سنگر است

سنگر سینەهای سپر

و شلیک آتش

گلولە

بر سران پراندیش

و بر سینەها

سینەهای دلاور

***

بەمشت افشریم سنگ

چوبدست و سلاح و سنگ و دیلم

خیابان سنگر است

خیابان سنگر است

سنگری سخت و سنگدل خیابان

هزاران قد سروگون، خمیدە

و دژخیم از آن سو دریدە

هجوم آورد بەپامال سنگر

بەپامال تن

بەپامال فریاد

با آتش، با کامیون، با وانت، با ون …

خیابان چە سرسخت و سنگدل هجوم آورد!

هزار پشت کوژ و هزار موج محنت

هزار درد و رنج

هزار شانە و بال و کوپال و بازو

کە درهم شکستند

کە بردندشان

کشاندندشان تا بە پاسگاە شرارت

تا خیابان شود باز،همان، زورآباد شرارت!

ولی هان دوبارە

بر این بردگی

بر این زور عریان

خروشیم ما همە شوریدەحالان

خیابان دوبارە

شود شور و موج و نبرد

شود شهر سرشار هماورد

پر از رزمجویان دلاور

خیابان خروشیدەاست 🙂