25 نوامبر

25 نوامبر و خشونت علیه زن

هشتم مارس را, ما, روز جهانی زن نامیدیم و روشن است که دفاع ما از برابری دو نیمه ی انسان یک امر مداوم است که در سراسر سال ادامه دارد. هیچ مشکلی هم نیست اگر جنبش اجتماعی دیگری از امر ما دفاع کند. حتی اینکه یک روز دیگر را نشان کنند؛ یا اینکه یک ستمگری دیگر بورژوازی علیه هم طبقه ی مارا(حتی بدون اشاره به طبقاتی بودن آن) مبنی قرار دهند, مشکلی نیست.

اما مشکل است از جنبشهای اجتماعی دیگر انتظار داشت که مساله را سمبل نکنند و توده های مخاطب را جدی بگیرند. ما یک قرن و نیم پیش گفتیم که آزادی زن شرط آزادی جامعه است؛ که باید دست به ریشه برد؛ که ریشه ی این مشکل هم اقتصادی است و راه حل کارگری کمونیستی آن معتبر است. وقتی جنبشهای دیگر اجتماعی, روز مادر را علم میکنند تقریبا آشکار است که این علیه زن و حقوق برابر زن و مرد است و برای تقدیس

زن خوب فرمانبر و پارسا

است! اما ترفندهای تازه شکلهای تازه میگیرند.

من اینجا، با آنانکه از این تریبون برای آگاهی دادن کمونیستی استفاده کرده باشند دعوایی ندارم (چنانکه خودم همین حالا دارم همین را ادعا میکنم!) دعوای من بر سر تعبیرهای عوضی و لیبرالی؛ برسر خاک پاشیدن در چشم کارگر؛ بر سر هویت غیر کمونیستی دادن به جنبش برابری زن و مرد است.

کسانی که، نه

کلیت سرمایه داری

بلکه، تنها

یکی از پایه های آن

یعنی مذهب, را منشاء ستمکشی زن تلقی میکنند, دارند به لیبرالیسمی که قاچاق تنفروشان را »صنعت توریسم» مینامد, چراغ سبز میدهند. کسی که خشونت علیه زن را به قبیح ترین شکل خشونت فیزیکی تقلیل دهد؛ کسی که ماهیت طبقاتی این خشونت؛ خشونت ناشی از بیکاری, ناشی از فقر, تاراج روزانه, سیستماتیک و قانونی سرمایه را نادیده بگیرد, دزد با چراغ است. کسی که خشونت را به طبیعت و فیزیک مرد نسبت میدهد و به این ترتیب آنرا ازلی و ابدی میکند یک مذهبی ارتدکس و زن ستیز است, گرچه خود را یک فمینیست فوق متمدن بنامند.

این جنبش, اگر نمیخواهد از راه حل ما دفاع کند, باید راه حل بهتری بیاورد! راه حل لنین ما, که در سند قانونی فردای انقلاب اکتبر مدون است, سر و گردنی از راه حلهای سطحی جنبشهای گوناگون بورژوازی سر است و اساسا از ماهیت دیگریست و در عمق دیگری به مساله پرداخته است. تلاشهایی در بهبود و به روز کردن این راه حل کوششی قابل تقدیر خواهد بود اما عقبگرد و تلاش برای گیج کردن مبارزان راه آزادی زن, حنایی نیست که رنگی داشته باشد!

Against The Death Penalty

To
The International Campaign Against the Death Penalty:

??Prevent Killing

Prevent killing
?through killing
?Are you kidding
;Why you then, murder the lovers
?Are they killers
?Or just love makers
?Life makers
!O, yes; illegal love makers
!They´re illegal life makers

***
Prevent killing
?through killing
?Are you kidding
Why then, kill a soldier
?who refuses to kill others
?Why then hang a thief of horse
???
!!You´re reigning
!Yes; You´re reigning
As a matter of fact, you´re reigning
;Through killing
and your killers
you do reign over us
***
?Punishment? Are you punishing
?Punishing whom
?Punishing professional Killers? Your Armies
?Your own killing machines colleagues
?Your Pentagon
who kill innocents, always
in their fields
?and then call it battle fields
!You never punish, no, as a matter of fact,
you don´t punish any one; none of your owns, anyway
You´re reigning! As a matter of fact, you´re reigning
Through killing.
and your killers
;You reign over us all
***
You can kill us, but not kid us
!you ain’t kidding us no more
You can kill me
!but not fool me
You are using your cruel power
to reign over us, you murderer
you wanna make me obey
never, no way
you’ve never prevented murder
you are the murderer´s master
Time to stop you, murderer
gonna stop killing machines
reigning machines
´´´´
Stop killing-reigning machines
;If not in battle fields, yet
.then in butter fields, just to begin with
Mosleh Rebwar

علیه اعدام

میکشید

به شنیع ترین شکل

تا پیشگیری کنید از جنایت؟؟
مارا مسخره کرده اید؟ یا خودرا؟

پس دلدادگان را، جرا میکشید؟
جنایتکارند آیا؟
یا تنها زندگیبخشان؟
دلدادگان زندگیبخش!
آه؛ آری، اما نا مشروع!
دلدادگان غیرقانونی!!
زندگیبخشان غیرقانونی
راستی جرا زندگیبخشان غیرقانونی را میکشید؟
||||
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟

مارا مسخره کرده اید؟ یا خودرا؟

سربازان را، پس جرا میکشید؟
سربازانی را که نمیخواهند دیگران را بکشند؟
سربازانی که از کشتار سرمیپیجند را، راستی، جرا میکشید؟
شما برای آویزان کردن آفتابه دزدان هم بهانه یی ندارید
حقیقت اینستکه شما دارید حکومت میکنید
آره؛
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا حکومت کنید!
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از شورش؛ از انقلاب ما.
به خاطر تنبیه میکشید؟
تنبیه قاتلان؟
نشانی حرفه یی ترین قاتلان را میخواهید؟
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
و در پنتاگون تان! آنانکه میکشند بیگناهان مارا درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ!
شوخی تلخی است! آری!
شما که تبهکاران حرفه یی را درلگام خدمت دارید؛
شما که ماشین کشتارتان همواره غران است
دارید فقط حکومت میکنید، با کشتارتان
و میکشید
به شنیع ترین شکل
تا حکومت کنید!
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از شورش؛ از انقلاب ما
آری میکشید تا حکومت کنید؛ همین و بس!
|||||

میتوانید بکشید تا درقدرت جهنمیتان هستید
میتوانید بکشید، اما

سر مارا شیره بمالید؟

نمیتوانید!

میکشید فرزندان مارا و میدانیم

که میکشید تا به زانومان درآورید
و گرنه کشتارگران گماردگان درگاهند!
وشما خود شاهنشاه کشتارگران
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان!
وماشین حکمرانیتان!
چه در میدان رزم
چه درآوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
به شنیع ترین شکل!
تا دیگر حکومت نکنید!
به کنار از سر راه نان و آزادی!
تا سرآید روزگار بی مروتی که
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا حکومت کنید!
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از شورش؛ از انقلاب ما
… میکشید تا حکومت کنید؛ همین و بس!
jm.rebwar@gmail.com
www.rebwar.nu