پیام مە

آهنگ از گروە بانگەواز

خوانندە: رضا یوسف بیگی

شعر(ترجمەی آزاد) مصلح ڕێبوار

سرودی که

در رسانەهای حزب کمونیست ایران

و احزاب کمونیست کارگری پخش شدە
سرودەی: (ترجمەی آزاد) مصلح ڕێبوار

با صدای: رضا یوسف بیگی

آهنگ و اجرا: (گروە بانگەواز)ا فریبرز فخاری

ایستد، اول مه، چرخ کار؛
رمزی از تن زدن زاستثمار.
نیروی کارمان و بازوانمان 
نه؛ نباید رود بەیغماشان!
کارگر! متحد؛ سوی پیکار!
نظم سرمایه را کن نگونسار!
تا بەپاداریم نظامی نو
آزاد، برابر، جهانی نو

بشنو ای کارگر پیام مه
عزمت استوار، قدم دراین ره، نه!
اتحاد! کارگر متحد شو!
کهنه ویران نما؛ کن بپا نو!

در نخستین پگاه ماه مه
شیپور جشن کمون دمیده
تا پرولتر جهان، یکسر،
خیزد و رها کند نوع بشر.
یاد آن کمونارهای قهرمان
پرچمی سرخ است فرا- راهمان.
چه زدست دهیم؟ جز زنجیرمان؟
فردا جهان مارا ست بی-گمان!

بشنو ای کارگر پیام مه
عزمت استوار، قدم دراین ره، نه!
اتحاد! کارگر متحد شو!
کهنه ویران نما: کن بپا نو!

از صف جدا نشو؛ از ره نمان؛
همپای صف بیا؛ همراهمان.
ما، همچو کوهیم، پا بر جا
درهم آمیخته، چو دریاها.
حکم بی تردید تاریخ است:
رزم ما، سرانجام، پیروز است.
قلب خود را به این باور سپار
مائیم پیک آفتاب و بهار!

بشنو ای کارگر پیام مه
عزمت استوار، قدم دراین ره، نه!
اتحاد! کارگر متحد شو!
کهنه ویران نما؛ کن بپا نو!

سرود انترناسیونال، فارسي، ترجمەی ریبوار

این متن سرود انترناسیۆنال کە پس از فایل صوتي ملاحظە میکنید،

متفاوت است از متن متداول کە اثر شاعر پیش-کسوت، لاهوتی است.

متن اصلی، بەزبان فرانسە، اثر شاعر کمۆنار “اۆژن پۆتیە”،

مبنای کار من شد کە با یاري چند رفیق علاقمند و آشنا بە زبانهای گوناگون

کە قبل از آن، در آغاز دهەی ١٩٨٠، در ترجمەی کردي هم مرا یاری دادەبودند؛

بە ترجمەی مجدد این سرود بە فارسي هم بپردازم؛

در این تلاش، علاوە بر آصل فرانسوي،

متون انگلیسي، عربی، کردي، همچنین فارسي لاهوتي را، پیش رو داشتم؛

لذا، بەنظرم، حال و هوای متن اصلي را، رساتر از متن لاهوتي، بازتاب دادەام!

من، بەعلاوە، یک قدرداني ویژە،

وامدار همکار وقت رادیو حزب کمۆنیست ایران،

فاطمەی محمدي

هستم

کە با صدا و هنر خوانندگی، جانی تازە در متن دمیدە

و سرود را، علیرغم امکانات کم کوههای کردستان، بە این زیبائی، اجرا نمودەاست.

این سرود، در رادیۆهای کۆمەڵە، حکا و حککا پخش شدە است.

امید کە گرامیان عرصەی موسیقی همت گمارند

و اجرائی بهتر از دهەی ١٩٨٠ کوههای کردستان، حاصل شود!

انترناسیونال فارسی (ترجمەی ڕێبوار)

\\\\\\\\”””””\\\\\\\\\\\\\\””””””’

انترناسیونال

خیزید محنت زدگان جهان

بردگان گرسنگی

آگاهی غرد چو آتشفشان

برخروشاند زندگی

برپا گشته توفان آخرین

بروبیم کهنه جهان برخیز

برخیز برپا داریم نظم نوین

هیچیم کنون گردیم همه چیز

                      پیش به سوی آخرین پیکار

                                        همچو یک تن ای همرزمان

                                        با انترناسیونال

                                                       آزادگردد انسان

ناجی در آسمان نجوئیم

نه شاه نه شیخ نه آسمان

خود به رهاییمان برشوریم 

آفرینندگان ای کارگران

جان از بند جهل و

   دستاوردکار                         

 از چنگ رهزن رها کنیم

دمیم خود برآتش این پیکار

آهن را گرماگرم کوبیم

              پیش به سوی آخرین پیکار

                                  همچو یک تن ای همرزمان

                                  با انترناسیونال

                                                  آزادگردد انسان

مائیم کارگران و زحمتکشان

 اردوی بیشمار کار

باید از آن ما شود جهان

نه بیکارگان خونخوار

تاکی نوشند از شیره ی جان ما

نابود گردانیم کرکسان

آنگاه دمد آفتاب فردا

درخشد جاودان بر انسان!

      پیش به سوی آخرین پیکار

                                 همچو یک تن ای همرزمان

                                 با انترناسیونال

                                                آزادگردد انسان!

\\\\\\\\\\\\\”””””\\\\\\\\\\

خروش خیابان!

ترجمەئی آزاد از یکی از سرودەهای کردي پیشین

برای قیام مردم خوزستان و …

این ترجمە، هماهنگ با همان ملۆدی سرود کردي تنظیم شدە

و دست یک گروە موسیقی رامیبوسد کە آجرائی

بە همان پرشوری اجرای کردي، یا حتی بهتر از آن، عرضەنماید؛

اینهم لینک سرود کردي (روی نام سرود، بر پیشانی تصویر ، کلیک کنید) :

((((((((((((((()))))))))))))))))

خیابان خروشیدەاست

برپا و زندە

هزار دست و پیکر

نماد و

رمز خیزش براین بردگي

خیابان سنگر است

خیابان سنگر است

سنگر سینەهای سپر

و شلیک آتش

گلولە

بر سران پراندیش

و بر سینەها

سینەهای دلاور

***

بەمشت افشریم سنگ

چوبدست و سلاح و سنگ و دیلم

خیابان سنگر است

خیابان سنگر است

سنگری سخت و سنگدل خیابان

هزاران قد سروگون، خمیدە

و دژخیم از آن سو دریدە

هجوم آورد بەپامال سنگر

بەپامال تن

بەپامال فریاد

با آتش، با کامیون، با وانت، با ون …

خیابان چە سرسخت و سنگدل هجوم آورد!

هزار پشت کوژ و هزار موج محنت

هزار درد و رنج

هزار شانە و بال و کوپال و بازو

کە درهم شکستند

کە بردندشان

کشاندندشان تا بە پاسگاە شرارت

تا خیابان شود باز،همان، زورآباد شرارت!

ولی هان دوبارە

بر این بردگی

بر این زور عریان

خروشیم ما همە شوریدەحالان

خیابان دوبارە

شود شور و موج و نبرد

شود شهر سرشار هماورد

پر از رزمجویان دلاور

خیابان خروشیدەاست 🙂

دست خستە

دست خستە
دست خستە، بر شکم سیراست!
ضرب المثل
شرم برتو ای تاریخ فرتوت
تا کی آخر،
روی شکم گرسنە بگذاریم
              دستان خستە را؟؟
***
از بحرانهایشان دادشان بە هواست؛
زندگی ارزان است و زندگانی کردن، گران!
….  ////  ….
بهشتی براین زمین بەپا داشتەام
و چرخ کردگارم در مشت؛
اما چرخ سرنوشتم، دورتراز پیش!!
***   ***
کشتند “دعا’ را،
          هزار آرمان و آرزو را
                و “ندا” را…
           هزار زمزمە و نجوا را …
               “ویکتور خارا”، “جو هیل” را
                  کشتند “چە گەوارا” را….
کجا غرق شرم و خیس عرق خجالت شدی
                     ای پیر فرتوت تاریخ!
تا چند عقب-عقب،
          تا رفیق مارکس فریادم کند:
          “گل همینجاست؛ همینجا برقص!”
***   ***
شرم، آری شرم برتو؛
             ای تاریخ فرتوت!
تاکی، آخر،
          روی شکم گرسنە بگذاریم
                    دستان خستەرا؟؟!!