خروش خیابان!

ترجمەئی آزاد از یکی از سرودەهای کردي پیشین

برای قیام مردم خوزستان و …

این ترجمە، هماهنگ با همان ملۆدی سرود کردي تنظیم شدە

و دست یک گروە موسیقی رامیبوسد کە آجرائی

بە همان پرشوری اجرای کردي، یا حتی بهتر از آن، عرضەنماید؛

اینهم لینک سرود کردي (روی نام سرود، بر پیشانی تصویر ، کلیک کنید) :

((((((((((((((()))))))))))))))))

خیابان خروشیدەاست

برپا و زندە

هزار دست و پیکر

نماد و

رمز خیزش براین بردگي

خیابان سنگر است

خیابان سنگر است

سنگر سینەهای سپر

و شلیک آتش

گلولە

بر سران پراندیش

و بر سینەها

سینەهای دلاور

***

بەمشت افشریم سنگ

چوبدست و سلاح و سنگ و دیلم

خیابان سنگر است

خیابان سنگر است

سنگری سخت و سنگدل خیابان

هزاران قد سروگون، خمیدە

و دژخیم از آن سو دریدە

هجوم آورد بەپامال سنگر

بەپامال تن

بەپامال فریاد

با آتش، با کامیون، با وانت، با ون …

خیابان چە سرسخت و سنگدل هجوم آورد!

هزار پشت کوژ و هزار موج محنت

هزار درد و رنج

هزار شانە و بال و کوپال و بازو

کە درهم شکستند

کە بردندشان

کشاندندشان تا بە پاسگاە شرارت

تا خیابان شود باز،همان، زورآباد شرارت!

ولی هان دوبارە

بر این بردگی

بر این زور عریان

خروشیم ما همە شوریدەحالان

خیابان دوبارە

شود شور و موج و نبرد

شود شهر سرشار هماورد

پر از رزمجویان دلاور

خیابان خروشیدەاست 🙂

دست خستە

دست خستە
دست خستە، بر شکم سیراست!
ضرب المثل
شرم برتو ای تاریخ فرتوت
تا کی آخر،
روی شکم گرسنە بگذاریم
              دستان خستە را؟؟
***
از بحرانهایشان دادشان بە هواست؛
زندگی ارزان است و زندگانی کردن، گران!
….  ////  ….
بهشتی براین زمین بەپا داشتەام
و چرخ کردگارم در مشت؛
اما چرخ سرنوشتم، دورتراز پیش!!
***   ***
کشتند “دعا’ را،
          هزار آرمان و آرزو را
                و “ندا” را…
           هزار زمزمە و نجوا را …
               “ویکتور خارا”، “جو هیل” را
                  کشتند “چە گەوارا” را….
کجا غرق شرم و خیس عرق خجالت شدی
                     ای پیر فرتوت تاریخ!
تا چند عقب-عقب،
          تا رفیق مارکس فریادم کند:
          “گل همینجاست؛ همینجا برقص!”
***   ***
شرم، آری شرم برتو؛
             ای تاریخ فرتوت!
تاکی، آخر،
          روی شکم گرسنە بگذاریم
                    دستان خستەرا؟؟!!

ول کن نیستیم!

کارزار علیە اعدام

میکشید
چنین ددمنشانە؛
کە پیشگیری کنید از جرم و جنایت؟
مسخره نیست!؟
خود، چون حرفەئی ترین جنایتکار،
با قتل عمد نقشە مند
برا ی منع قتل عمد؟!
و میکشید سربازانی را هم کە سرمیپیچند از کشتار همگنان!؟
و دلدادگانی را کە جرمشان زندگی بخشی است؟!
مسخرەی تلخی است !!
روکشی نخ نما کە فاش مینماید: شما میکشید؛ نە برای تنبیە،
کە برای ترساندن و ترور،
تا حکومت کنید!
وگرنە تنبیه کدام قاتلان؟!
انگار نشانی حرفەیی ترین قاتلان را نمیدانید؟ا
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
در ارتشهاتان؛
سپاهها و در
پنتاگون تان!
که سیستماتیک میکشند بیگناهان مارا
درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ
شما، ترسانندگان حرفەئی؛ شما تروریستهای روزمرە!
میکشید تا
پیشگیری کنید از سقوطتان؛
برای پیشگیری از شورش؛ از انقلاب ماست کە میکشید!!

شوخی تلخ مسخرە ایست:
وقتیکە، تبهکاران حرفەیی را درلگام خدمت دارید؛
و ماشین کشتارتان همواره غران است
و شما نعرەی اخلاق و عدالت سردادەاید؛
آری؛ شوخی مسخرەایست، این!

میتوانید بکشید
تا درقدرت جهنمیتان هستید
اما فریبمان نمیتوانید داد،
حاڵ آنکە
کشتارگران، گماردگان درگاهند
وخود شەهنشاه کشتارگرانید!
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان
وماشین حکمرانیتان؛
هم در میدان رزم
و نیز در آوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
تا دیگر حکومت نکنید
تادیگر نەتروری باشدو نە ترسی!
به کنار از سر راه نان و آزادی
تا سرآید روزگار کشتار
و روزگار ترس و
روزگار نکبت شما!

کارزار یک دقیقه علیه اعدام- مصلح ریبوارارسال ویدئو از طریق تلگرام@ICAE_Tamas@hormozrahaای میل آدرس:i.c.a.e.i.r@gmail.comشماره تلفن: حسن صالحی- 0046703171102هرمز رها: 0046737896505

Publicerat av ‎کارزار یک دقیقه علیه اعدام-One minute against death penalty‎ Lördag 17 november 2018