انترناسیونال

ترجمەی فارسی انترناسیونال سرود بین المللی کارگران

ارسال شده اول مە 2023
مصلح ریبوار
در خور آهنگ اصلی و برای اجرا و پخش ساخته شده است

خیزید محنت زدگان جهان
بردگان گرسنگی
آگاهی غرد چو آتشفشان
برخروشاند زندگی
‌ پیش به سوی آخرین پیکار
همچو یک تن ای همرزمان
‌ ‌ با انترناسیونال
آزاد گردد انسان
ناجی در آسمان نجوئیم
نه شاه نه شیخ نه آسمان
خود به رهایی مان برشوریم
آفریننگان ای کارگران
جان از بند جهل و دستاورد رنج وگار
از چنگ رهزن رها کنیم
دمیم خود بر آتش این پیکار
آهن را گرماگرم کوبیم
‌ پیش به سوی آخرین پیکار
همچو یک تن ای همرزمان
با انترناسیونال
آزاد گردد انسان
مائیم کارگران و زحمتکشان
اردوی بیشمار کار
باید از آن ما شود جهان
نه بیکارگان خونخوار
تاکی نوشند از شیره ی جان ما
نابود گردانیم کرکسان
آنگاه دمد آفتاب فردا
درخشد جاودان بر انسان
پیش به سوی آخرین پیکار
همچو یک تن ای همرزمان
با انترناسیونال
‌ آزاد گردد انسان
۱۹۸۳(۱۳۶۲)نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط ریبوار Rebwar. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.