توماج اوج

توماج اوج

توماج بمب!

بمب مشت و بمب فریاد!

بمب آوار رپ و داد!

بمب شادی؛ خندە؛ آواز!

بمبارون کن،توماج اوج!

از اوج اوج آسمون،

بمبارون کن؛

اونا رو با مشت و فریاد؛

ما رو با شادی وخندە؛

اون قهقه شاد و زیبات!

بمبارون کن؛

طنابای دارشون رو بمبارون کن!

چە آغوشی برا طناب نحسشون؟!

نە؛ فراموش کن آغوشو؛

چە آغوشی؟؟

با همون طناب نحسشون،

میکشونیمشون پاٸین؛

زبالەدون!

تنها نیسسی!

تنها نیسسیم!

تو خیابونیم، زن و مرد؛

طناب نحس دارشون رو میبندیم بە زانوشون،

میکشیم تا زبالەدون!