نظام اسید پاش

نظام تیزاب
نظام اسید پاش
اسید پاشی سریال
نظام اسیدي
اندیشەهای تباە اسیدي

قوانین قراضەی اسیدي
از قبرستان مجلس پوسیدگان اسیدي

*** 

در کشوری کە زن بودن جرمیست سنگین؛
و فقر سنگینترین جرم؛
از زن بودن و فقر باهم، دیگر مپرس!
***
اسیدپاشي زنجیرەئي
قتلهای زنجیرئي
اعدامهای زنجیرەئي
این چە رعب و چە وحشتیست
کە بیتابتان کردە؟؟
بیخوابتان کردە؟؟

***

حجاب سنجاق کردید، برسرمان 
کاندوم و قرص را ممنوع؛
بە اتاق خوابهامان یورش آوردید
چکمەهای قانونتان بپا؛
سوار بر موتورهایتان
سرنگ اسید در دست
خیابانهامان را
وچهرەهامان را
بە امر بە معروف اسیدي
آغشتە کردید…
از چە میترسید، راستي؟؟
از زیبائی ما؟
از عشق ما و از آزادی ما؟
از فولاد آبدیدەی پژواک جهانی صدامان؟
از طلای تیزاب ناپذیر انقلاب زنانەمان؟
از هیلا*ی جورکش کە جورستیز شدست، امروز؟
حق دارید بترسید
چراکە ما، چیزی برای باختن نداریم
در پیکار بەزیر کشیدنتان!

***

هم اینک
بەپهنای جهان
بە مصاف آمدەایم
و پس خواهیم گرفت
همەی عشق را، خندە را، موسیقي را
همە زیبائي را
همە شادی همە آزادي را
رهائي را
رهائي از فقر و از تیزاب و از تحقیر؛
رهائی از زشتي و تباهي و فقر، کە شمائید؛
رهائي از جرم زن بودن!

پس خواهیم گرفت
همەی بهشت خیالیتان را
در همین زمین و بە پهنای جهان؛
بر لاشەی تباهیتان
و تماشایيست
آنگاە کە زن بودن را
بە جشن و چراغانی مینشینیم.

* توضیح: هیلا؛ سهیلا جورکش، یکی از صدمەدیدگان.

ترانەی کارگر شهرداری

تنطیم شده برای اجرا

اجرا شده و پخش شده در رادیوهای کومه له، حکا، حککا و …

فایل صدا، با صدای رضا یوسف بیگی را میتوانید بشنوید

 

اونکه آشغالاشو هرروز

من میریزم ولی هنوز

نه اسممو شنیده

نه ریختمو دیده

هیچوخ عین خیالش نبوده

دستم پر یا خالی بوده

واسه سفره بچه هام چی دارم

روزگاری یه بی مروت

مالاماله از مرارت

روزگاری یه لعنتی

که باید زیرورو شه

همیشه میگن صبر واطاعت

منتظر باش…

یه کم قناعت…

درست میشه…

حالا پولی درکار نیست!

اما وقتی کار نکردیم

وقتیکه

زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

بازمیشه و

گوش میدن به حرفامون

***

وقتی به ما میگن قناعت

میکنن هستی ماروغارت

سوروساتشون براهه

کاریشون معطل نیست!

اما وقتی کارنکردیم

وقتیکه

زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

بازمیشه و

گوش میدن

به حرفامون…

***

اونا که میگن صبر وطاقت

همونا که هی میگن قناعت

میبینی که به دست و پا میفتن!

وقتی ببینن ما با همیم

وقتی فهمیدن پس نمیزنیم

اونوقت حالیشون میشه چه قدرتی هستیم

یه روزی مثل آشغالا

خودشونو بساطشونو

از همه جا جارو میزنیم!

آره

وقتی کارنکردیم

وقتیکه زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

باز میشه و

گوش میدن

به حرفامون…

روزگاری یه بی مروت

مالاماله از مرارت

روزگاری یه لعنتی که باید زیرورو شه!

آره

وقتی کارنکردیم

وقتیکه زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

باز میشه و

گوش میدن

به حرفامون

1988

نەبە اعدام

نە بە اعدام

میکشید
بە شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟
چە مسخره!؟
دلدادگان را، پس، چرا میکشید؟
جنایت کردەاند، آیا؟

یا تنها زندگیبخشانند؟
حق با شماست، آری؛
شرعی کەنیست!؟
زندگیبخشان غیرشرعی را
میکشید
به شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟
چە مسخره!؟
سربازان را، پس چرا میکشید؟
چون از کشتار سرمیپیچند!؟
مسخرە نیست؟؟
آفتابه دزدان، چە؟
بهانەئی دارید، برای این کشتار شنیع؟؟

جز اینکە؛ شما دارید حکومت میکنید؟!
آره؛
میکشید
تا حکومت کنید!
میکشید تا بترسانید؛
ترسانندگان حرفەئی؛ تروریستهای روزمرە!
میکشید تا
پیشگیری کنید از سقوطتان؛
برای پیشگیری از شورش؛ از انقلاب ما، میکشید!!
به خاطر تنبیه میکشید؟
تنبیه قاتلان؟
نشانی حرفەیی ترین قاتلان را میخواهید؟
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
در ارتشها و سپاهها و در پنتاگون تان!
که میکشند بیگناهان مارا درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ
شوخی تلخی است
وقتیکە تبهکاران حرفه یی را درلگام خدمت دارید؛
وقتیکە ماشین کشتارتان همواره غران است
شوخی مسخرەایست!

میتوانید بکشید تا درقدرت جهنمیتان هستید
اما
سر مارا شیره بمالید؟
نمیتوانید
میکشید فرزندان مارا
تا به زانومان درآورید
و کشتارگران، گماردگان درگاهند
وخود شەهنشاه کشتارگرانید
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان
وماشین حکمرانیتان؛
هم در میدان رزم
وهم درآوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
تا دیگر حکومت نکنید
تادیگر نەتروری باشدو نە ترسی!
به کنار از سر راه نان و آزادی
تا سرآید روزگار کشتار
و روزگار نکبتبارتان!

بۆ کوبانێ

مەستانی ئەفیوونی ئایین؛
هاتن؛
چۆن دەعبا دێ، ئاوا
دەعبای چی؟
کام وەحش؟ کام دەعبا؟
ژین، لای ئاوا، بێ قیمەتە؟؟
مەگەر سەرمایەی بێ بەزەی ژینی مرۆڤ بەتاڵانبەر؛

کەڵەگای شێتی سەرمایە
مەستی ئەفیوونی ئایینی چاوچڵێسی
پڕچەک، پڕپارە، مێشک بەتاڵ
هاتن؛
کوشتیان؛
گرتیان؛
بردیان؛
ماڵیان ڕمان؛
ملیان پەڕان؛
کۆڕەو؛
ئاوارەیی؛
دیلی؛
کۆئلەتی و ئینسانفرۆشی لە نێوبازاڕ
***
خەڵکی چەکدار؛
خەڵکی ڕێکخراوی چەکدار؛
دایکان و کچانی چەکدار؛
پیاوان، لاوان، گشت بە یەکجار؛
بوونە دیوار؛
بوونە قەڵای بەرخوەدان و بەرەنگاری؛
بوونە دەسڕێژ؛
بوونە ستران و هاوار: ئازادیمان؛
ئازادی هەموو کۆمەڵگا؛
ئازادی مرۆڤایەتی
بۆ سەرنجامێکی رزگار
***
مەستانی ئەفیوونی ئایین؛
کەڵەگای بێڕەحم و بەزەی خوای سەرمایە؛
پرچەک، پڕپارە، مێشک بەتاڵ؛
دڵ بەتاڵ لە شەرم و شکۆ؛
هەر لە چەشنی باجەی خەمساردی بانکەکان؛
هاتن؛
بردیان، کوشتیان، گرتیان، ملیان پەڕان، ماڵیان ڕمان؛
کۆڕەو، دیلی، ئینسانفرۆشتن لە بازاڕ؛
بەڵام کۆبانی قەڵابوو
بەرخوەدان و بەرەنگاری خەڵکی چەکدار
کچان و ژنانی دلێر؛
دەست و دڵ یەکگرتوو؛ بوێر؛
سینگی کچان، نەک قەڵغانی گولە، بووبە قۆناغی چەکی هێرشکەر؛
دەسڕێژی قارەمانەو ژینگەی ستران و هاوار: ئازادیمان؛
ئازادی هەموو کۆمەڵگا؛
هەموو مرۆڤە بەیەکجار
***
کۆبانێ قەڵابوو؛
مشت بوو؛
بۆ بن ڕیشی مەستانی ئەفیوونی ئایین؛
بۆ سەرسینگی خودای خەمساردی سەرمایە؛
بۆ نێوچاوی کەڵەگای شێتی سەرمایە
***
بژی بەرخوەدانی گشتی خەلکی چەکدار؛
دایکان و کچانی سەنگەر؛
قەڵا و دیوار
بژی کۆبانێی بەرەنگار

مصلح ڕێبوار
٢٠١٤/١٠/٠٤