در دقاع از حق کودکان؛ حق آموزش به زبان مادری

نوشته شده در سپتامبر 16, 2013؛ به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی؛
بازپخش به‌ مناسبت روز زبان مادری
در آستانه ی اول مهرو بازشدن مدارس، به جاست که احزاب و سازمانها درباره ی آموزش و پرورش و سیاستهای ناظر بر آن مینویسند و به نقد سیاستهای ضد آموزش این رژیم مدافع سرمایه میپردازند. آنجه در نقدهای موجود کمتر اشاره میشود یا اصلا نمیشود، زبانهای مادری است.
ضرورت آموزش به زبان مادری اینک جزو بدیهیات است؛ در برنامه ی همه ی احزاب، حتی غیر جپ و حتی قانون اساسی کذایی رژیم هم آمده است. رژیم آنرا اجرا نمیکند زیرا با سیاستهای ضد مردمی و ضد آزادیش در تناقض است.
سخن اینجاست جرا ما، در تبلیغات روزمره، به خصوص در جنین مناسبتهایی، برآن تاکید نمیگذاریم. آموزش به زبان مادری یکی از ابتدایی ترین و مسلم ترین حقوق هر کودک است. اگر ما بگذاریم که این شعارمان در برنامه های حزبی خاک بخورد، ناسیونالیستها آنرا در کرنا میکنند و آنرا وسیله ی مسمومیت ناسیونالیستی مردم مینمایند. احزاب کمونیستی اکنون فرصت خوبی دارند که به مثابه ی مدافع این حق مسلم نظرات و برنامه های خود را که خیلی جدی تر و واقعی تر از برنامه های ناسیونالیستها ست، برای مردم توضیح دهند، کارگران فعال و کمونیست را با آن مسلح کنند، ریاکاری نه تنها ناسیونالیستهای رنگارنگ بلکه رژیمی را هم که بعد از سه دهه قدرت جناحهای رنگارنگش، همواره آن وعده ی سر خرمن قانون اساسیش را به ریشخند گرفته و جز سرکوب و جز پامال کردن این حق کودکانی که زبان مادریشان زبانی جز فارسی است، را مد نظر نداشته است، افشاء نمایند.
مصلح ریبوار
Jm.rebwar@gmail.com
www.rebwar.nu