این نمایش “بیعت گیري”، مادون تحریم است!

آری، این کارناوال اوائل اسفند کە عوامل رژیم اسلامی سرمایە، آنرا “انتخابات” مینامند، چیزی جز بیعت گیري اسلامی نیست. اخیرا، دیگر تلاشی هم در بەروزکردن و فرم مدرن دادن بەآن هم نمیکنند و صرفا، از “امت”شان بیعت میخواهند! درست مانند اسلاف پیشاسرمایدداري کە چەعرض کنم؛ عشیرەمأبشان، میخواهند “امت” بە دست-بوسشان برود!

رژیم اسلامی، دیگر از چشم سرمایەی امپریالیستي هم، کە روزگاری آنان را علیە کمونیزم و برای دریدەترین نوع استبداد و کشتار مخالفان میخواستند، افتادەاند؛ بنابراین، دورنمینماید روزیکە از اریکەی قدرت بەزیر کشیدەشوند؛ باشد کە این بار، رهائی سوسیالیستي، سرانجام این حرکت باشد و جنبش کارگری آگاهیکە هم اکنون، از هفت تپە و فولاد و تهران کرفتە تا میدان تحریر بغداد و تا بیروت و پاریس و سانتیاگو و … سراسر این جیان استبداد زدەی سرمایە، در میدان است، قدرت شورائی را و پایان سلطەی هرج و مرج فاشیستي سرمایە را ندا دهد.

و کوتەبین و تیرەروز، آنانکە سرنوشت سیاسي خودرا بە این جانیان آشکار گرە میزنند!

 

دست خستە

دست خستە
دست خستە، بر شکم سیراست!
ضرب المثل
شرم برتو ای تاریخ فرتوت
تا کی آخر،
روی شکم گرسنە بگذاریم
              دستان خستە را؟؟
***
از بحرانهایشان دادشان بە هواست؛
زندگی ارزان است و زندگانی کردن، گران!
….  ////  ….
بهشتی براین زمین بەپا داشتەام
و چرخ کردگارم در مشت؛
اما چرخ سرنوشتم، دورتراز پیش!!
***   ***
کشتند “دعا’ را،
          هزار آرمان و آرزو را
                و “ندا” را…
           هزار زمزمە و نجوا را …
               “ویکتور خارا”، “جو هیل” را
                  کشتند “چە گەوارا” را….
کجا غرق شرم و خیس عرق خجالت شدی
                     ای پیر فرتوت تاریخ!
تا چند عقب-عقب،
          تا رفیق مارکس فریادم کند:
          “گل همینجاست؛ همینجا برقص!”
***   ***
شرم، آری شرم برتو؛
             ای تاریخ فرتوت!
تاکی، آخر،
          روی شکم گرسنە بگذاریم
                    دستان خستەرا؟؟!!

ول کن نیستیم!

خیابان خرۆشاوە

لەسەر داواکاری هەندێک لە ئازیزان، ئەم سروودە، سەرلەنوێ بڵاو ئەکەمەوە:

خیابان خرۆشاوە

هەستاوە زیندوو (٢)

سەدان دەست و ڵەش

پەیکەرە و ڕەمزی هەستان دژی کۆیلەتي…

خیابان سەنگەر (٢)

شریخەی تفەنگ و

سەری پڕ لە ئەندێش (٢)

بە دار و چەک و مشت؛ بە دەیلەم

خیابان سەنگەر (٢)

خیابان چ سەخت و چ بەرینەدڵ بوو (٢)

سەدان پشت چەماوە (٤)

کە هاتن

بە ماشین

بە پۆتین

دەهاتن بەگژ سەنگەر و خەڵکی جەنگاوەردا… (٢)

خیابان چ سەخت و چ بەردینەدڵ بوو (٢)

سەدان پشت چەماوە (٢)

***

چەنێک دەرد و ژان

چەندەها شان و پیل بوو

کە کوتران کە ئێشان

لە پاسگا و ئیدارەی شەرارەت

چەندەها لەش کە گەوزان لە خوێنا…

هەمیسان خیابان شەقامی هەژاري (٢)

بەڵام وا دوبارە،

دژی کۆیلەتي و مەینەتاوا

خیابان دەبێتە پەڕاوپەڕ

شەپؤلی شەڕ و ئیعتراز و شوڕش … (٢)

(٢)

 

بۆ سولەیمان