از شیلی تا هنگ کنگ، از بیروت و صور و صیدا تا بغداد و بصرە و سماوە، تا کوبانێ و هپکۆ و هفت تپە؛ زندەباد مبارزات فراکشوری ستمستیزان جهان!

پیش از آغاز سخن باید شادباش گفت آزادی عزیزانی از اسیران هفت تپە و اول مە را کە همزمان شد با این نوشتە، و امید بە آزادی سریع در اسارت ماندگان جمهوری اسلامی سرمایەرا، بدون وثیقە و قید و شرط!

نوشتەهائی شبیە این را بارها منتشر کردەام؛ از جملە در اکتبر ٢٠١٨، تقریبا با همین عنوان!

این شعاریست کە من، هرازگاهی، بە آن برمیگردم: مبارزات فراکشوري! آنانکە نوشتەهای مرا تعقیب میکنند میدانند کە مبارزات همبستەی بین المللی، یا دست کم، فراکشوري را من مدتهاست تآکید کردەام وحالا سازمان ملل هم در مورد فراگیر بودن چنین مبارزاتی، “اخطار” دادە است:

https://www.radiofarda.com/a/un-guterres-warns-people-are-hurting-chile-iraq-lebanon/30237571.html

بەخصوص در خاورمیانە، بورژوازي اسلامی ایران و حامیان داعش، برندەی این سرکوبهای فراکشوري بودند؛ اما حالا، این پرچم جمهرری اسلامیست کە آتش زدە میشود، این تک تیراندازان آدم شکارکن حشدالشعبی است کە تظاهرات کنندە شکار میکند و یکی از فرماندهانش توسط همین مبارزین شکار میشود و بە درک میپیوندد!  در کربلا، عکس خامنە بە آتش کشیدە میشود، کنسولگری اشغال میشود؛ در بیروت، مزدوران حزب اللە در برابر تظاهرات مردمی قرار میگیرند… و در شیلی و بارسلۆنا و… و همچنین اردوغان کە آشکارا پا آنسوی مرز کشوریش گذاشتە کە دست آوردهای جنبش تودەئی رۆژاوا را بەتاراج ببرد؛ و البتە با نفرت و مقاومت فراکشوري و حتی فرا-قارەئی مواجە شدە است…

باش تا صبح دولتش بدمد! باش تا صبح دولتش بدمد و رهبری کمۆنیستي تحزب یافتە، دستاوردهارا بیمە کند …

پیام کلانشهرهای ترکیە: افول اسلامیزم!

پیام کلانشهرهای ترکیە:

افول اسلامیزم

اگر نمایشهای انتخاباتی آئینەی تمام نمای رأی مردم نیست، نشانەهائی از آگاهی سیاسی فزایندەی مردم را در آنها میتوان مشاهدە کرد. از انتخابات امریکا گرفتە کە ترامپ در کلانشهرها رأی نیاورد تا برکسیت بریتانیا کە در کلانشهرهای آن کشور اکثریت نیاورد تا … بالأخرە همین انتخابات دیروز ترکیە کە حزب اردو‌‌غان، عجالتا، استانبول و آنکارا و احتمالا ازمیر را باختە نشانەی حقیقتی است کە در سالهای اخیر بارها خود را نشان دادە: کلانشهرها چپ تر هستند!

مردم کلانشهرهای ترکیە، دیروز، نشان دادند کە افول اسلامیزم در یکی از پایگاههای اصلی آن، ترکیە، بەروشنی بە چشم میخورد. و این حقیقت، باتوجە بە تحولات ایران، کە خود پایگاە اصلی اسلامیزم شیعە است و مردمش، بە ویژە در کلانشهرها، آشکارتر از همیشە بیزاری خودرا از اسلامیزم نشان دادەاند، و نیز تحولات عربستان کە اسلامیزم سنی در حاکمیت، ناچار بە عقب نشینیهائی شدە است، و بالأخرە برچیدەشدن داعش از آخرین بیغولەهای آن در سوریە، همە و همە، نشان از افول و روبەخاموشی رفتن یکی پس از دیگری مراکز اسلامیزم است.

اما دراین نوشتە، میخواهم حقیقت دیگری را تأکید کنم کە کلانشهرها، بە نسبت مناطق کم توسعەتر و روستائی تر، آشکارا، مواضع سیاسی پیشروتری از خود نشان میدهند؛ حقیقتی کە میتواند سرنخی بەدست دهد کە نیروهای پیشرو، کمونیستها و چپ جامعە، میتوانیم روی آن حساب کنیم. در این شرایط جهانی کە مبارزات تودەئی مرزهارا در مینوردد، میتوانیم این پیام های مبارزاتی را کە خصلت هرچە بیشتر کارگری و کمونیستی دارند، بەیکدیگر پیوند دهیم و حرکات، تحرکات و نهضتهای نوین کارگری بین المللی را پشتوانەی مبارزات محلی قراردادە برای تسریع و تعمیق مبارزاتی آنها دست یکدیگر را بفشاریم.

تا اینجا، خوش آمد گوئی بە اعلان آشکار افول اسلامیزم از طرف پیشروان جامعەی ترکیە را بەفال نیک میگیرم و در فرصتهای آتی، بە این پدیدەی نوین پیوند مبارزاتی کلانشهرها، برمیگردم.

مصلح ڕێبوار اول آوریل ٢٠١٩

 

منھم شکنجە شدم!

نیم سدە پیش از این، رژیم سلف این بربریت اسلامی سرمایە، مرا ھم بە قزل قلعە برد و شکنجە کرد. رژیم ستمشاھی سرمایە ھم کە فرش قرمزی از خون شکنجەشدگان و بەخون خفتگان پیش پای این خلف اسلامی خود پھن کرد، ھدف این دادخواھی ھست! وچرا نە؛ ابوغوریبھا، گوانتاناموھا، گولاکھا و ھمەی ستمکدەھا و شکنجەگاھھای محافظ این نظام، در سراسر جھان، ھمگی باید جوابگو باشند!

زندەباد اسماعیل بخشی و عزمش استوار کە صدای  شکنجەشدگان را، در بالاترین سطح، بانگ آواز داد تا آغاز پایانی باشد بر این بربریت سرمایە کە نە تنھا مرا و اورا کە ستارھا، ژالەھا، خسروھا، اشرف ھا، جمیلە بوپاشاھا، عزیزالحاجھا و ھزاران دیگر را دراین جھان سرمایە زدە، فریاد میزند؛ باشد کە بشارت آزادی و آسودگی از نکبت سرمایە و از سیستم ستم پیشەاش آغاز خیزی تازە  را تجربە کند!

ترور وحذف فیزیکی محکوم است

متأسفم کە چنین بدیھیاتی باز لازم بەتکرار است!

چند روز پیش، با پخش یک ویدئۆ، شخصی بانام شۆڕش خۆراسانە کە در ویدئۆ ابوبکر ھم خطاب میشود، مطرح کردە کە سالھا پیش، مسئولانی از یگ شاخەی مسروقەی کۆمەڵە، درصدد ترور و حذف فیزیکی مخالفانشان بودەاند! بازھم متأسفانە، نە تازە بود و نە غیر منتظرە! چنین اقدامات شنیعی کە نتیجەئی جز رسوائی ھم برای گردانندگانشان نداشتە، سابقا ھم روی دادە و ظرفیت آلودگی گرایشھای ناسێونالیستی را، ھمچون موارد مشابە میان جریانات ناسیونالیستی کردستان ھمساێە و ھمچنین حزب دمکرات، بار  دیگر، بەنمایش گذاشت.

آنچە میماند، رسواکردن بیشتر  و فشار بیشتر بر این جریانات است کە اولا ابعاد این ماجرا را روشنتر نمایند و مسئولان این رسوائیھارا بیشتر افشا کردە بە قضاوت جامعە بسپارند و ثانیا بە ھواداران آنان، ھشدار مجدد دھیم گە ناسیونالیسم، بەویژە در شکل باندھای مسلح، چە ظرفیتھای شنیعی برای حذف جنایتکارانەی مخالفان سیاسی و حتی خود این ھواداران (در صورت طرح ھرگونە اندشەی آزادانەئی) دارند؛ و اینکە ھیچگونە خام اندیشی از نوع امید بە ھرگونە رھائی در پیروی از این جریانات رسوا، دیگر پذیرفتە نیست و از شریک بودن آنان دراین مسئولیت شرم آور، بەخصوص پس از این افشاگریھای اخیر، کم نمیکند!

دیماە ٩٧، ژانویەی ٢٠١٩

مصلح رێبوار

 

زندەباد اتحاد و مبارزەی فراکشوری؛ از اهواز تا پاریس! از شیلی تا بیروت! از بغداد و بصرە و سماوە تا هنگ کنگ!

 

نوشتەهائی شبیە این را بارها منتشر کردەام؛ از جملە در اکتبر ٢٠١٨، تقریبا با همین عنوان!

این شعاریست کە من، هرازگاهی، بە آن برمیگردم: مبارزات فراکشوري! آنانکە نوشتەهای مرا تعقیب میکنند میدانند کە مبارزات همبستەی بین المللی، یا دست کم، فراکشوري را من مدتهاست تآکید کردەام وحالا سازمان ملل هم در مورد فراگیر بودن چنین مبارزاتی، “اخطار” دادە است:

https://www.radiofarda.com/a/un-guterres-warns-people-are-hurting-chile-iraq-lebanon/30237571.html

بەخصوص در خاورمیانە، بورژوازي اسلامی ایران و حامیان داعش، برندەی این سرکوبهای فراکشوري بودند؛ اما حالا، این پرچم جمهرری اسلامیست کە آتش زدە میشود، این تک تیراندازان آدم شکارکن حشدالشعبی است کە تظاهرات کنندە شکار میکند و یکی از فرماندهانش توسط همین مبارزین شکار میشود و بە درک میپیوندد!  در کربلا، عکس خامنە بە آتش کشیدە میشود و در بیروت، مزدوران حزب اللە در برابر تظاهرات مردمی قرار میگیرند. و همچنین اردوغان کە آشکارا پا آنسوی مرز کشوریش گذاشتە و البتە با نفرت فراکشوري و حتی فراقارەئی مواجە شدە است.

باش تا صبح دولتش بدمد!

در ادامە، نوشتەی یک سال پیش را میاورم و البتە بازهم این ضرورت همبستگی فراکشوري و بهتر از آن؛ انترناسیونالیستی را، در نوشتەهای آتی، تعقیب میکنم.

سرود کردی “خروش خیابان” را هم زینت بخش آن تقدیم میکنم.

همبستگی بین المللی کارگري، یک ضرورت مبرم است!

این باید توضیح واضحات باشد؛ اما متاسفانە نیاز بە یادآوری و تآکید مجدد هست، چراکە ما شاهد پراکندگی جنبشهای کارگری کمونیستي و درگیر مشکل تشکل و سازمانیابی هستیم! و دربرابر، خوشبختانە، دارای جنبشهای کارگري قدرتمند هم هستیم؛ گرچە، میبینیم کە بدون یک نیروی قابل اتکای فراکشوری، از خاکریز محقر مطالبەی حقوق معوقە و رفرمیسم سندیکائی زرد، جلوتر نرفتەایم!

در حالیکە، فکسنی ترین دولتهای بورژوائي، در سرکوب جنبشهای کارگری و اعتراضات تودەئی، تنها نیستند و هموارە از نیروهای سرکوبگر “برادر”انشان بهرەمندند؛ از این طرف، احزاب کارگری کمونیستي و یا چپهای مبلغ کمونیسم، حد اکثر درعرصەی کشوری هستند؛ بیشتر هم، متأسفانە، تنهادر عرصەهائی محلی، فعالیتی داریم! ناگفتە پیداست کە در نتیجەی این “معادلە”، دلسردی، عدم اطمینان بە آیندەی پیروزی سوسیالیستی و در پی آن، تحزب گریزی کارگران را شاهد هستیم! بەعلاوە، روی آوری جنبشهای کارگری، معلمی و غیرە، بە سندیکالیسم و بە اشکال دیگر رفرمیسم و دیگر راەحلهای سترون بورژوائی… عادی مینماید! نتیجەی اینها هم، درجازدن این جنبشهاست، پشت خاکریز “دستمزدهای عقب افتادە” و بردگی مزدی بی مزد!!

من این نوشتەرا، چند وقت پیش شروع کردم و همانجا، وعدە دادم کە بە این موضوع برمیگردم؛ با توجە بە اهمیت مسألە، باید انتظار داشتەباشیم کە بارها بە این عرصە بپردازیم.

باتوجە بە این واقعیت کە جنبش کارگري، در زمان لنین، یعنی یک چند دهسالی پس از مارکس، نمیتوانست بە تئوریهای مارکس در مورد سازمانیابی و تحزب طبقەی کارگر بسندەکند و لنین، بەویژە در کتاب “چەبایدکرد”، این تئوری را گسترش داد، ما هم، یک قرن پس از لنین و با توجە بە تحولات عظیم این یک قرن گذشتە، اصلا عجیب نیست کە نیازمند بەروز کردن مجدد تئوری مارکسیسم در عرصەهای گوناگون، از جملە در عرصەی حزبیت و سازمانیابی باشیم! شواهد متعدد و از همە روشنتر، غیاب یک انترناسیونال کمونیستي، این ضرورت را تأکید میکند! شخصا امیدوار بودەام کە رسالەی “عضویت کارگري” منصور حکمت کە در دهەی ١٩٨٠ منتشر شد، سرآغازی بەاین مهم باشد اما نشد! پرداختن بە تأسیس بلافاصلەی یک انترناسیونال کارگري کمونیستي، و آوردن آن بەکمک مبارزات کارگری کشوری و محلی، شاید سنگ بزرگ باشد اما یافتن راههائی برای نزدیک شدن بەاین مهم ابدا منتفی نیست.

با همەی احترامی کە برای رفقای فعال این عرصە و برای احزابی کە دل در گرو کمونیسم دارند قائل هستم، متأسفانە، کم نتیجە ماندن تلاشهای احزاب کنونی در متشکل کردن حزبی و رزمندەی جنبش کارگري، نە تنها در ایران کە در سراسر جهان، این ضرورت را فریاد میزند. جنبش کارگري، بیش از همیشە بە تحزبهای قدرتمند کشوري و درعین حال (و ظاهرا مقدم برآن) اتحادهای فراکشوري و جهاني، نیازمند است! در حالیکە کارگران فعال و رهبران کارگري، امیدی در این تحزبهای موجود نمیبینند و کم یابیش، در دام سندیکالیسم و رفرمیسم گرفتارند، ضرورت شناخت راە برون رفت (کە بسیج نیروها و اتحادهای فراکشوریست) برجستەتر میشود!

دولت و حاکمیت ورشکستەئی چون جمهوری اسلامی سرمایە، دست در دست نیروهائی نظیر حکۆمتهای چین، روسیە، اتحادیەی اروپا، جناح مقتدری از حاکمیت امریکا، عراق، سوریە ومرتجعین دیگری کە دلشان توی مشتشان است کە جنبشهای اعتراضی جاری در ایران، بە دگرگونیهای انقلابی نیانجامد، آشکارا، فرا-کشوری عمل میکنند! آری، جمهوری اسلامي، فراکشوري عمل میکند، سرکوب میکند و سینەخیزکنان و دست وپازنان تلاش دارد این ازنفس افتادنها، نفسهای آخرش نباشد! تلاش دارد، بەقیمت فلاکت و ادبار روزافزون تودەهای تحت ستم در ایران و در منطقە، بە موجودیت سرطانی خود و بە این شکل از حاکمیت بورژوازی در ایران، تداوم بخشد. حتی، جناح لجوج تر حاکمیت امریکا هم کە دم از مخالفت با این رژیم میزند، در صدد استفادە از عناصر ترشی انداختەئی از سلطنت طلب و مجاهد است؛ اما در نهایت، قند توی دلش آب میشود کە با همین حاکمیت فکسنی و تضعیف شدەی اسلامیستي “مذاکرە” کند و ازموضع قدرت، بە سازش برسد!

کمکهای دولتها و حکومتهای سرمایە در بخشهای بزرگی از این جهان ستم-زدەی سرمایە، بە این حکومت وحشت قرون وسطائی، بەعلاوەی جانورانی نظیر حشدالشعبی و حزب اللە وغیرە، بەهمان اندازە کە بە این حاکمیت بربر  ورشکستە اعتماد بەنفس دادە، با رعب آفرینی کم و بیش تروریستي، مزاحم بلندپروازی انقلابی جنبش کارگری هم شدە است!

فکسنی تر از ج.ا.، حاکمیت قراضە و چند پارەی عراق است کە در اکتبر سال ٢٠١٧، با کمک ایران و حشد شعبیش و بەکمک ترکیە، روسیە و چراغ سبز امریکا و اروپا، آنهم فراکشوری عمل کرد و همەباهم، آن ضربە را بە رفراندوم استقلال کردستان عراق زدند کە (گرچە پیروزی رای مستقیم مردم بە استقلال بەجای خود باقیست اما) سلطەی بربرمنش  اسلام سرمایەرا، در آن خطە، نیمەجانی بخشیدند.

حال، آیا هوش فراوانی میخواهد کە بفهمیم چرا کارگر، معلم، پرستار و کلأ تودەهای بەجان آمدە در ایران، آیندەی پیروزی خود بر ستم سرمایە را، مبهم میبینند؟؟ و حتی زمانیکە از این رژیم عبور کردەاند و میگویند “دیگەتمومە ماجرا”، هنوز در برابر یک دامگستری دیگر سرمایە، از نوع جاویدشاە یا لچک بەسران مجاهد، بیمە نیستند؟؟ آیا هوش فراوانی میخواهد کە بفهمیم چرا وقتی این جنبشها، سخنان ما را میشنوند، برای وعدەهای زیبایمان شانە بالا می اندازند و با وجود هم نظری اینجا و آنجا، آیندەی موفقیت خود را، نە در همراهی با ما، بلکە در جهت گیری سندیکالیستی و رفرمیستی میبینند و این اندازە از تحزب رزمندەی کمونیستي گریزانند؟؟ بهانەی ترس مردم از سرکوب” هم، پس از مبارزات جسورانەی یکسالەی اخیر، دیگر نمیتواند توضیح مناسبی برای این تحزب گریزی باشد. مدتهاست کە سازمان دادن یک نیروی قابل اتکا برای پیروزی، ضرورت خود را فریادمیزند! یک نیروی بین المللی، بدوا فراکشوري درعین حال مؤثر را باید سازمان داد؛ پیش درآمد یک انترناسیونال رزمندە و رادیکال را باید بە میدان آورد، تا پیشروان و تودەهای مبارز کارگر و دیگر اقشار مبارز، واقعیت مقابلە با و پیروزی بر بورژوازی را لمس نمودە، دربرابر هر ترفند سرمایە و در برابر هر شکل جدید بردگی، بە نیروی خود امیدوار شوند؛ آنرا باور کنند و از هرگونە جاویدشاە و هرگونە پذیرش شکل دیگری از بردگی، سرباز زنند! تا جسورانە دست بە قدرت ببرند و خودرا و کل جامعە را رستگار کنند!

دشوار است؟؟ البتە کە هست! هیچوقت قرار نبودە آسان باشد! بلندپروازانە است؟؟ البتە کە هست! اما، ماکسیمالیزم و بلندپروازي، سنت ماست؛ ضرورت ماست! یکی از شعارهای جنبش ما درپیشرویهای ١٩٦٨ فرانسە و اروپا این بود: “واقع بین باش؛ غیرممکنهارا طلب کن”! آیا انقلابات بورژوائی سدەهای ١٨ و ١٩، “غیر ممکنها” را مطالبە نکردند؟؟ مگر همان “غیرممکنها” را متحقق نکردند؟؟ بەعلاوە، آیا پیشینیان ما، کمونیستهای قرن ١٩ و آغاز قرن بیستم، حتی با امکاناتی کمتر از آنچە ما امروز در جهان داریم، این امر دشوار را متحقق نکردند؟؟

این مشکل، درعین حال، مشکل ما تنها نیست؛ منحصر بە تنها ایران هم نیست. این یک مشکل بزرگ جهانی ماست و ناچار، همسرنوشتهای ما در جهان هم، قاعدتا، بە حل این مشکل فکر میکنند و ناچار، کمک میکنند. بنابراین چندان دست نیافتنی هم نیست! بەعلاوە، آیا راە دیگری هست؟؟

مگر مارکس و لنین اهمیت همبستگی بین المللی کارگری و تاسیس انترناسیونال کارگری را تاکید نکردەاند؟؟ مگر عملا این عرصە را جلو نبردەاند؟؟ مگر نتایج خلاقانە نگرفتەاند و ضرورت و جایگاە این عرصەرا بە ما نشان ندادەاند؟؟ پس چرا، ما، مسآلەی بەاین روشنی را بە کناری نهادەایم؟؟ آیا در این شرایط اقتصاد بەهم پیوستەی جهاني، با این رسانەهای اجتماعی مدرن، گشایشهای غیر منتظرەئی کە کار مارا آسانتر کند، بەکمک نمیآیند؟؟

من، بە این موضوع سالهاست کە میپردازم، مینویسم و در مصاحبەها اشارەمیکنم. حال در این نوشتە، ضرورت پرداختن مشخصتر و مسئولانەتر بەآن را میخواهم یادآور شوم؛ باشد تا بە قدمهای عملی و مؤثر در پیشبرد مبارزە و تحزب کمونیستی برسیم: از جملە اینکە، اگر تشکیل احزاب کمونیستی مدرن، در کشورهای دیگر و متشکل کردنشان در یک انترناسیونال کارگري، دور از دسترس بە نظر میرسد، میتوان جنبشهای زندەی اعتراضی فعلي را، بەخصوص در کلانشهرهای جهان، و البتە کلانشهرهای ایران هم، بەیکدیگر پیوند داد! آیا این کار آسانیست؟؟ البتە کە بە کوشش کمونیستهای مصمم این جنبشها بستگی دارد؛ آسان یا دشوار، کاریست در دسترس؛ کاریست ممکن…

روشن است کە باید، بارها و بارها، بە این سؤال بسیار مهم بازگردیم! روشن است کە این امر مهم نیازمند کار هرکولي است؛ اما اولا، بەمحض پیوند مبارزات چند کلانشهر، نیرو آزاد میشود؛ ثانیا، آیا راە دیگری هست؟؟

پیوند مبارزات کلانشهرها

مشاهدات نشان میدهد کە در کلانشهرها، مبارزات کارگران و تودەهای مردم رادیکالتر است. شعارها چپ تراست و نزدیکتراست بە شعارهای سوسیالیستی. این، البتە مختص ایران نبودەاست و مبارزات پرشور مردم بصرە در عراق، همچنین مردم بغداد، کربلا، حتی سلیمانیە و اربیل هم، این را نشان میدهد. انتخاباتها، رفراندومها، نظر سنجیها در اروپا و امریکا هم شواهد مشابهی بە دست میدهند؛ آخرین و یک نمونەی درخشانش جنبش کارگری رادیکال جلیقە-زردهای فرانسە است.

آری؛ نمونە نزدیک و روشن این مدعا، مبارزات چند هفتتەی گذشتەی کارگران پاریس، بردۆ و چند کلانشهر دیگر فرانسە است کە سرود انترناسیونال را دراین شهرها طنین انداز کردەاست. جالب اینجاست کە کارگران فولاد اهواز، درمبارزات جاریشان، تی شرت هائی با کلمەی پاریس و بە نشانەی همبستگی با آنها، بەتن دارند! کاش همین احساس را، چند وقت پیش، برای کلانشهر بغل دستشان، بصرە، میداشتند. چندماە پیش مردمان دو کلانشهر بصرە و خرمشهر، با شعارهای انقلابی مشابە، نزدیک بە زندگی روزمرە و معترض بە چپاول و فساد سرمایە در کشور خود، بە خیابانها آمدند و حتی، در بصرە، ضمن شعارهای انقلابي علیە فساد و فقر، بە کنسولگری ایران هم هجوم بردند، و درک خود از فراکشوري بودن فضولیهای بورژوائي را بەنمایش گذاشتند! کاش آنوقت میتوانستیم همبستگی و همسرنوشتی خود و آنانرا، روشنتر یادآور شویم! این سؤال دردناکیست کە همانوقت، چرا یک همبستگی فراکشوری، در برابر جنبشی کە بیش از چند کیلومتر فاصلە نداشت و حتی زبان عربی شعارها هم برای هردو طرف آشنا بود و زمینەی این همبستگی، آشکارا مساعد هم بود، چرا تحقق نیافت؟!

اما، تی شرت آن رهبر کارگری فولاد اهواز، باعلامت “پاریس” کە هنگام آژیتاسیون (در واقع کمونیستیش) بەتن داشت، این امید را میپروراند کە متفکران کارگری این فقدان را درک کردەاند و چەبسا بەفکر زدن پلهائی در میان جنبشهای امیدبخش کلانشهرها بودە، دست همسرنوشتانمان در دست یکدیگر قرار میدهند! این نشانەها، بەما نیرو میبخشید، بادی بە زیر بالهای بلندپروازیهامان میدمد کە دست بەقدرت ببریم و از زنجیرهای فلج کنندەی سندیکالیسم و دست بەدعا بودن رفرمیستی رهائی یابیم؛ خطری کە بیخ گوشمان است و در مبارزات پرشور هفت تپە هم، گوشەئی از فلج کنندگیش را دیدیم…

زندەباد اتحاد فراکشوری مبارزات کارگری!

ادامە دارد…