سالروز یک اشغال ددمنشانە!

١٦ اکتبر سال گذشتە، حکومتهای سرمایەداری نزدیک و دور، در یک اقدام فراکشوری، بە کمک همپالگی فکسنی و سرتاپا فسادشان یعنی حاکمیت قراضەی سرمایە در عراق آمدند و کردستان آزاد اعلام شدە توسط رفراندم مردم را، دد منشانە اشغال کردند.

حکم مردم کردستان برای استقلال، بەروشنی اعلام شدە است. رفراندوم اکتبر پارسال، جای هیچ شک و شبهەئی باقی نگذاشتە کە مردم چە میخواهند. اگر مردم، از حمایت همزنجیران جهانی و فراکشوریشان محروم ماندند و ناچار بە عقب نشینیهائی شدند، یک ذرە هم از حقانیت خواست استقلال و تعین سرنوشت این مردم نکاستە است. آنچە ضرورتش آشکارتر شدە است، اتحاد مبارزاتی فراکشوری کارگران و ستمکشان جهان است کە بە این بربریت فراکشوری و جهانی سرمایە، پایان دهد. باشد کە چنین روزی را نزدیک کنیم!

زندەباد حق ملل در تعین سرنوشت خویش!

زندەباد اتحاد مبارزاتی کارگران و مردم ستمدیدە، فراتر از مرزهای مصنوع سرمایە و در سطح جهانی!