جوانه ها

خورشید شد سپهر
ولی افسوس
نیارست گل شکفت؛
یارست؟
***
کو آن خروش سیل شتابان
خروش مهر
مهری که سیل چون بشود
خود چو سیل
پابوس کوه رود
کوه را
به پای دشت برد
دشت را
گسترده، بستر زیباترین جوانه ها و شاخه های تر…
***
دریغا، جوانه ها
زیرا که دشت سترون بی مهر
سر سنگین دارد با نوروز
سر سنگین دارد باما
با ما و با
توش و توانا
در گامهای ما
20130504