ژن، ژیان، ئازادي

1

ژینا،

“ژن، ژیان، ئازادي”

“زن، زندگی، آزادي” را

ژینا،

تو آواز دادی

کردە هاواری یەکگرتووی

دڵانی بەکۆڵ-گڕگرتوو!

ژن و پیاومان،

لە هەڵڵامان دا: “ژن؛ ژیان؛”

“ژینا؛ ژن؛ ژیان؛ ئازادي!”

پرچە خوێناويیەکەت؛ ژینا؛

پرچی بەرەڵڵابووی بەربا،

بوو بە ئاڵای

شەکاوەی هەزاران هاوار

ئاڵای سووری

هەزار هاواری یەکگرتوو

هاواری یەکگرتووی ئێمە

-لە ژن و پیاو-

لەم پەڕ تا ئەوپەڕی ئاسۆ

… چەنای چەند شار… چەند دێ… چەند بیابان

… بڵێ جیهان…

دڵانی ئاگراویمان،

بۆغز-گرتوو

قوڵپەی گریانی بەکۆمەڵ،

بەرەڵڵا بوو…

منیش

لەگەل دایکت گریام

لەگەل جەماوەری دەوری گڵکۆی تازەت

هاوارمانکرد:

“ژینا، نەمرد؛”

“… نەمرد؛ بوو بە شمڵی هەستان

دژ بە زوڵم و زۆر راوەستان!”

“… بوو بە ئاڵای سووری بەربا!”

“بوو بە ڕەمزی…”

“ڕەمزی: ‘ژن، ژیان، ئازادي!”

19/09/22