خروش خیابان!

ترجمەئی آزاد از یکی از سرودەهای کردي پیشین برای قیام مردم خوزستان و … این ترجمە، هماهنگ با همان ملۆدی سرود کردي تنظیم شدە و دست یک گروە موسیقی رامیبوسد کە آجرائی بە همان پرشوری اجرای کردي، یا حتی بهتر … ادامه خواندن خروش خیابان!