حضور سوسیالیسم و شرمندگی کاپیتالیسم، در مناظرەی کاندیداهای امریکا

حضور سوسیالیسم و “خطر سوسیالیسم”، در عرصەی سیاسي بزرگترین و مقتدرترین امپریالیسم سرمایەداری، نوید بخش است و پشت هردو کاندیدا را میلرزاند! در مناظرەی کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری امریکا، دیشب، ٢٨ سپتامبر٢٠٢٠، دونالد ترامپ، جنبش اعتراضی آمریکا را سوسیالیسم میخواند و بایدن را بەآن متهم میکند؛ بایدن هم البتە، حاشا میکند! نە تنها او کە کامیلا هریس و برنی سندرز نمیخواهند چنین تعلقی علقی داشتە باشند؛ اما سوسیالیزم، سالهاست، حضورش در آمریکا را جار میزند! از دیر باز و مشخصا از انتخابات چهارسال پیش، بورژوازی، حضورو خطر سوسیالیسم را هراسان نشانەگرفتە؛ سوسیالیسمی کە خود، در راە ارتقای آگاهي و آبدیدە شدن است؛ این جنبش فرصت طلبان و رفرمیستهای جاخوش کردە درآن را، بهتر و بهتر میشناسد و کنار میزند. صف آرائی فاشیستها، بشتیبانی آشکار ترامپ ازآنان، گیجی بایدن و فرصت طلبی امثال سندرز، راهی جز رادیکالیزە شدن و جهتگیری کمونیستي برای این جنبش باقی نمیگذارد؛ راە درازی است کە نوید آغازش را میشنویم.

اما رسانەهای بورژوائي، نمیتوانند شرمندگی خود را از مناظرەی این دو لمپن، کە خودرا کاندیدای رهبری بزرگترین قدرت امپریالیستي کردەاند، پنهان دارند و بە نظر میرسد کە از چارە و یا حتی لاپوشانی آن نیز عاجزند! دوشقە شدن بورژوازی امریکا و نومیدی رهبران عاقلترشان، مایەی امیدواری ما، نە تنها در امریکا بلکە در سراسر جهان و ازجملە ایران است. سربرآوردن سوسیالیسم رادیکال در امریکا، قطعا در تقویت سوسیالیسم در جهان و مشخصا در ایران مؤثر خواهد بود. حتی میتوانم بگویم کە گیر اصلی جنبش کارگری کمونیستي در کشورهائی نظیر ایران، از چشم افتادن کمونیسم، پس از انحطآط شوروی و بەویژە، پس از فروپاشی شوروی، میان کارگران کشورهای متروپل است. من یادم هست کە کمونیسم درایران محبوبتر از حالا بود و کارگران پیشرو، برای خواندن کتابهای مارکس و لنین (آنوقت میگفتیم “جلد سفید” زیرا زیر خفقان شاهنشاهی، در جزوەهای کوچک با جلد سفید منتشر میشدند) سرودست میشکستند. اما فروپاشی شوروی و آوار تبلیغات کرکنندەی بورژوازی در دهەی ٩٠، کە “پایان تاریخ” و پیروزی نهائي بردەداري را در بوق و کرنا کردند، برای زمانی نزدیک بەیک دهە، کمونیسم را از چشم جنبش کارگري انداخت؛ گرچە جنبش ما از آغاز قرن حاضر، کم کم فد راست کردەاست. این موج گسترش یابندەی سوسیالیسم در امریکا، نشانەی بسیار نویدبخشی است کە میتواند، نەتنها در امریکا، در سایر کشورهای متروپل هم، فرصت طلبی سوسیال رفرمیستهای اسلام پناە در جهان را رسواکند و بە خیزش سوسیالیستی رادیکاڵ و کمونیسم هرچە شفافتر، منجر شود. در ایران، کە جنبش کارگري، کمونیسم را خود محترم داشتە، این خیزش کارگران و مردم ستمدیدەی آمریکا، تأثیری چشمگیر در اعتبار فزایندەی کمونیسم خواهد داشت و جنبش سرنگونی راهم، با گامهای بلندتری، بە پیش خواهد راند.

هریک از این دو نامزد لمپن ریاست جمهوری در بالماسکەی نوامبر، پیروز انتخابات امریکا شوند، با این جنبش رادیکال کارگران، زنان، سیاهان و رنگین پوستان روبرو خواهند بود! یک رودرروئي کە دربرابر آن بی-برنامە و بدون راەحل هم بەبظر میرسند! جامعەی پیشرفتەی امریکا، باشد کە پیشاهنگ یک طلیعەی نوین سوسیالیستي گردد!