کارگران شهرداری؛ مصاحبە با کۆمەڵە تی وی

بخش آخر این ویدیۆ، صحبتی است کە من با کۆمەڵە تی وی دارم حول مبارزات کارگراان شهرداري

و همچنین سرودی بە همین نام کە سالها پیش سر زبانها افتاد: