نە بە اعدام

میکشید
بە شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟
چە مسخره!؟
دلدادگان را، پس، چرا میکشید؟
جنایت کردەاند، آیا؟

یا تنها زندگیبخشانند؟
حق با شماست، آری؛
شرعی کەنیست!؟
زندگیبخشان غیرشرعی را
میکشید
تا پیشگیرید از کدام جنایت؟
سربازان را، پس چرا میکشید؟
چون از کشتار سرمیپیچند!؟
مسخرە نیست؟؟
آفتابه دزدان، چە؟
بهانەئی دارید، برای این کشتار شنیع؟؟

یا تنها دارید حکومت میکنید؟!
آری؛
میکشید
تا حکومت کنید!
تا بترسانید؛
شما، ترسانندگان حرفەئی؛ تروریستهای روزمرە!
میکشید تا
پیشگیری کنید از سقوطتان؛
برای پیشگیری از شورش؛ از انقلاب ما، میکشید!!
به خاطر تنبیه میکشید؟
تنبیه قاتلان؟
نشانی حرفەیی ترین قاتلان را میخواهید؟
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
در ارتشهاتان؛
سپاهها و در
پنتاگون تان!
که میکشند بیگناهان مارا درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ
شوخی تلخی است:
وقتیکە، تبهکاران حرفەیی را درلگام خدمت دارید؛
و ماشین کشتارتان همواره غران است
شوخی مسخرەایست، این!

میتوانید بکشید تا درقدرت جهنمیتان هستید
اما
سر مارا شیره بمالید؟
نمیتوانید!
میکشید فرزندان مارا
تا به زانومان درآورید
و کشتارگران، گماردگان درگاهند
وخود شەهنشاه کشتارگرانید!
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان
وماشین حکمرانیتان؛
هم در میدان رزم
وهم درآوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
تا دیگر حکومت نکنید
تادیگر نەتروری باشدو نە ترسی!
به کنار از سر راه نان و آزادی
تا سرآید روزگار کشتار
و روزگار ترس و
همەی نکبتتان!